Červenec 2007

Egyptská mágia

23. července 2007 v 23:31 | hyena555 |  Mágia(egyptska, cierna,...), Taoizmus,Anjeli,...

EGYPTSKA MAGIA

V egyptské civilizaci byla magie všudypřítomná a vyskytovala se téměř na každém kroku. Magie využívali nejenom bohové, ale i lidé, od faraona až po vesničana.
Objektivní definice zní: čarování je činnost, při které je účelem způsobit následek, jehož spojení s touto činností není vysvětleno. Pokud chce člověk splnit své přání je třeba čarovné moci. Tu mají jen bozi a čarodějové. Jako sluha a pes poslouchají svého pána, tak každý člověk, dravec, had a choroba, ba i neživá věc uposlechnou hlasu mága. Čaroděj může donutit i boha k poslušnosti, zná-li jeho jméno. Znalost jména bytosti, která má být ovládnuta, i člověka, jehož nesplnitelnou touhou má čaroděj ukojit, je nutná podminka zdaru magického zákroku. Proto každý bůh tají své skutečné jméno (například jméno boha Amona znamená nepoznaný nebo skrytý) a používá jen příjmení, kterým nemůže být donucen k poslušnosti. Vzorem všech čarodějů byl sám faraon.
V 3. přechodném období vytvořili čarodějové kastu. Vzorem jim byli i bohové, kupříkladu Sutech byl považován za obávaného mága. Rovněž Thovt a Eset (řecky Isis) byli nadáni magickýcmi schopnostmi.
Nejznámějším příkladem magie je příběh o Esetě. Aby se zmocnila Reovy moci, lstí jej přinutila, aby ji prozradil své skutečné jméno a tak získala vládu nad světem, který předtím chtěl Re potrestat. K boji proti politickým i náboženským i osobním nepřátelům používali egypťané čarování s fiurkami, které byly popsány zaklínacími texty. Jména svých nepřátel psali na sošky , které pak rozbíjeli nebo probodávali jehlicemi.
Neuposlechne-li bůh ,had či choroba čarodějova rozkazu, snaží se je přiměti k splnění svého rozkazu tím, že jim líčí, jaké slasti je očekávají, splní-li jej. Tak např: v zaříkávání proti otoku volá:
"hnise, bratře krve, příteli výměšků, otče oteklin, hornoegyptský šakale! Pojď, aby ses mohl uložit, až přijdeš tam, kde jsou tvé krásné ženy, jenž si napouštějí vlasy myrhou a svá ramena kadidlem".
Další je zaříkadlo proti krokodýlům:
"Já jsem vyvolený milionu, jenž jsem vyšel z Duatu, jehož jméno není neznámo. Kdyby mé jméno bylo vysloveno na břehu řeky, vyschla by. Kdyby mé jméno bylo vysloveno na zemi, vzplanula by ohněm. Já jsem Šu, obraz Reův, jenž sedím v božském oku svého ostce. Otevře-li obyvatel vody svou tlamu, nebo pohne-li svými prackami, srazím zemi do vodní propasti, a jih se promění v sever i s celým světem.
Takové byly projevy čarodějů. Čarovná říkadla mají sama o sobě čarovnou moc, které může nabýt kdokliv, kdo si čarovné zaříkávadlo osvojí. Neumí-li číst, může je napsané na papyru smýti pivem a pivo vypít nebo je může napsané upravit v amulet a nosit na svém těle.
Pokud chce např. získat lásku ženy tomu čarodějnická kniha říká: "Armijoute, Sithani, Uthani, Ariamusi, Sobrtstr, Misisithate, jehož zrodila Tharmithat! Přiveď ....., dceru ....., z jejího domova, v němž bydlí, do kteréhokoliv domu a kamkoliv jinam, kde je ....., syn ..... Ať ho miluje, ať po něm šíleně touží, ať mu dá navždy darem své srdce!"
"Toto říkadlo napíšeš myrhovým inkoustem na proužek čistého jemného plátna, dáš jej do nové čisté svítilny, naplněné pravým olejem, a budeš ji svítiti ve svém domě od večera do rána. Získášli vlas té ženy a dáš jej do knotu, bude to velice dobé".

Kniha mrtvých

Během Nové říše se ustálila závazná podoba tzv. Knihy mrtvých (Kniha o zjevování se na světle denním). Šlo vlastně o rozsáhlou sbírku starších zaříkadel a rad známých už z textů pyramid a rakví. (upozornění: Kniha mrtvých opravdu nesloužila k oživování mrtvých ve fyzickém slova smyslu, jako tomu bylo ve filmu!) Kniha mrtvých se přikládala k mumii nebo se vkládala do zvláštní schránky, byla zapsána na papyrovém svitku a obvykle bývala bohatě ilustrována. Mrtvý (resp. jeho duše) musel projít mnoha nástrahami a použít různá zaříkadla (na oživení vešebtů, aby měl vodu a vzduch, aby se mu otevřely správné dveře atd.).
ukázka z Knihy mrtvých:
Kapitola 6.
Říkadlo pro vybídnutí vešebta, aby pracoval za člověka v říši duchů.
N. praví: "Ó vešebte, patřící mně! Až budu určen a zavolán, abych konal práce, které jsou konány mužem v říši duchů podle jeho povinnosti: odklizování nečistoty, vzdělá,vání pole, zavodňování břehů, převážení východního písku na západ, přihlas se za mne, řka: "Zde jsem!"
Dodatek:
Poslouchej jen toho, kdo tě vytvořil, neposlouchej jeho nepřítele!
Kapitola 30.
Říkadlo, aby Novo srdce se nestavělo v podzemí proti němu.
N. praví: "Ó svědomí mé, které mi patříš nyní, když jsem mrtev! Ó srdce mé, které jsi mi patřilo, dokud jsem žil na zemi! Nestav se proti mně, nesvědč proti mně a neodporuj mi před soudním sborem bohů! Nevystupuj nepřátelsky proti mně před tím, jenž váží! Ty jsi můj duch, sídlící v mém těle, ochránce, jenž ve zdraví udržuje mé tělo. Až vstoupíš do krásného místa, k němuž oba pospícháme; nezneucti mého jména před dvořanstvem velkého boha, pána západní říše!"
"Vy, kteří máte zakročovati proti lidem, nepozastavujte se! Mé dobré jméno jest dobré pro sluch, takže radost z něho budou míti soudci. Nezlobte se! Nevypovídejte lživě proti mně a stranicky pro boha před velkým bohem, pánem západní říše!"
"Pohled', jak jsi nyní vznešený, když jsi byl uznán za spravedlivého!"

Má se odříkati nad skarabem z ………. zasazeným do zlata s obrubou ze stříbra a má se pověsiti zářícímu duchu na krk.
Nalezeno bylo toto říkadlo ve velkém Chmunu pod nohama Jeho Veličenstva, tohoto vznešeného boha, napsané na majolikové desce samotným bohem za Jeho Veličenstva, krále Horního i Dolního Egypta Menkovrea ospravedlněného od královského prince Hardedefa, jenž je našel, když cestoval, vykonávaje revisi chrámů.
Kapitola 125.
Říkadlo pro vstup do síně obou pravd.
I
Co má N. říkati při vstupu do síně obou pravd, aby byl zbaven všech hříchů, kterých se dopustil, a aby směl patřiti v tváře bohů.
N. praví: "Bud' pozdraven, velký bože, pane obou pravd! Přišel jsem k tobě, můj pane, byv přiveden, abych spatřil tvou krásu. Znám tebe, znám jména čtyřiceti dvou bohů, kteří jsou s tebou v této síni obou pravd, živíce se hříšníky a pijíce jejich krev v den zúčtování před Vennofrem. Hled', přicházím dnes k tobě, přináším spravedlnost a zaháním hříchy.
Nezhřešil jsem proti lidem. Neporážel jsem dobytka určeného k oběti. Nezpůsobil jsem škody na místech posvátných. Neznal jsem ničemnosti a nedopustil jsem se nepoctivosti. Nechoval jsem nevážnosti k bohu. Nepohrdal jsem chudými. Nepřipravil jsem nájemce o jeho majetek. Nečinil jsem nic, co se oškliví bohům. Neočernil jsem člověka u jeho nadřízeného. Nenechal jsem nikoho hladověti. Nerozplakal jsem nikoho. Nezabil jsem nikoho ani jsem nedal rozkazu k vraždě. Nezpůsobil jsem nikomu bolestí. Nezmenšil jsem dávky potravin do chrámů. Nezadržel jsem obětního chleba bohům. Neodňal jsem obětních koláčů zářícím duchům. Neznásilnil jsem ženy. Nebyl jsem necudný. Neporušoval jsem obilní míry. Nezkracoval jsem lokte. Neporušil jsem polní výměry. Nezatěžoval jsem vahadlo váh. Neodnímal jsem kojencům mléka od úst. Neodháněl jsem dobytka od jeho píce. Nechytal jsem do sítě ptáků v bažinách bohů. Nechytal jsem ryb v jejich vodách. Nezabraňoval jsem vodě téci v její čas a nestavěl jsem hrází v cestu tekoucí vodě. Neuhasil jsem ohně v jeho času. Nepřekračoval jsem času, určeného mi pro příjem obětního masa. Nezadržel jsem dobytka, určeného chrámu. Nezkracoval jsem boha o jeho příjmy.
Jsem čist! Jsem čist! Jsem čist! Jsem čist! Má čistota jest čistota velkého ptáka ohniváka z Henennisutu, protože jsem byl nosem pána dechu, jenž na živu udržuje všecky lidi v den vyplnění božského oka v Onu posledního dne druhého měsíce doby pučení před pánem této země. Viděl jsem vyplnění božského oka v Onu a proto se mi nestane nic zlého v této zemi, v síni obou pravd, neboť znám jména těchto bohů, kteří jsou zde."
"Ó kráčející dlouhými kroky, jenž jsi přišel z Onu! Nedopustil jsem se hříchu."
"Ó Mající oheň ve svém náručí, jenž jsi přišel z Cheriohu! Neloupil jsem."
"Ó Nosatče, jenž jsi přišel z Chmunu! Nebyl jsem lakomý."
"Ó Jenž pohlcuješ stíny, jenž jsi přišel z jeskyně! Nekradl jsem."
"Ó ty Strašlivého obličeje, jenž jsi přišel ze Sokarova sídla! Nezabil jsem člověka."
"Ó páre lvů, jenž jsi přišel z nebe! Nezmenšil jsem obilní míry."
"Ó ty, Jehož oči probodávají, jenž jsi přišel z Chemu! Nedopustil jsem se podvodu."
"Ó Plameni, jenž jsi přišel, obcházeje kolem! Neodcizil jsem majetku boha."
"Ó Drtiči kostí, jenž jsi přišel z Henennesutu! Nelhal jsem."
"Ó Paliči, jenž jsi přišel z Domu ducha Ptahova! Neukradl jsem pokrmu."
"Ó Obyvateli jeskyně, jenž jsi přišel ze západu! Neproklínal jsem."
"Ó Bělozubý, jenž jsi přišel ze Země jezerní! Neprohřešil jsem se ničím."
"Ó Krvežroute, jenž jsi přišel z popraviště! Neporazil jsem býka, patřícího bohu."
"Ó Žroute vnitřností, jenž jsi přišel od soudu třiceti! Nelichvařil jsem."
"Ó Pane pravdy, jenž jsi přišel ze sídla obou pravd! Nedopustil jsem se polního pychu."
"Ó Svůdce, jenž jsi přišel z Bastu! Nevyzvídal jsem o nikom v jeho domě."
"Ó Bledý, jenž jsi přišel z Onu! Nebyl jsem mluvkou."
"Ó Zlovolný, jenž jsi přišel z Usirova kraje! Nepřel jsem se o nic, co mi nepatřilo."
"Ó ty Jenž bys měl býti upražen, jenž jsi přišel z popraviště! Nesouložil jsem s ženou, mající manžela."
"Ó ty Jenž se díváš, co si kdo odnáší, jenž jsi přišel z Domu Minova! Nebyl jsem necudný."
"Ó Nejvyšší Nejstarší, jenž jsi přišel z kraje Datlových palem! Nešířil jsem strachu."
"Ó Bořiči staveb, jenž jsi přišel z . . . . . . . . . . . . . kraje! Neprohřešil jsem se ničím."
"Ó ty, Jenž odnímáš řeč, jenž jsi přišel z Velikého místa! Nebyl jsem vášnivý."
"Ó děcko, jež jsi přišlo z Onského kraje! Nebyl jsem hluchý k hlasu pravdy."
"Ó Hlasateli, jenž jsi přišel z Vesetského kraje! Nepobuřoval jsem."
"Ó Bastský, jenž jsi přišel ze svatyně Sokarovy! Nepřimhuřoval jsem očí!"
"Ó ty Jehož obličej jest obrácen nazad, jenž jsi přišel z doupěte odporu! Neposkvrnil jsem sebe sama, nesouložil jsem s mužem."
"Ó ty Jehož nohy jsou ohnivé, jenž jsi přišel z temnot! Neužíral jsem svého srdce."
"Ó Šiřiteli tmy, jenž jsi přišel z tmy! Nepřel jsem se."
"Ó ty Jenž odnášíš svou obět', jenž jsi přišel ze Saje! Nebyl jsem násilnický."
"Ó Pane obličejů, jenž jsi přišel ze Zeftu! Nebyl jsem ukvapený."
"Ó udavači, jenž jsi přišel z Cini! Nevzpíral jsem se svému svědomí, nesnažil jsem se uchlácholiti boha."
"Ó Rohatý, jenž jsi přišel ze Siovtu! Netlachal jsem."
"Ó Nefertume, jenž jsi přišel z Domu Ptahova ducha! Jsem bez hříchu ; neučinil jsem nic zlého."
"Ó ty Jenž neponecháváš zbytku, jenž jsi přišel ze Zedu! Nehaněl jsem krále."
"Ó ty Jenž činíš, co si přeješ, jenž jsi přišel z Cobu! Nekladl jsem překážek tekoucí vodě."
"Ó Hudebníku, jenž jsi přišel z pravodstva! Nekřičel jsem příliš."
"Ó ty Jenž popřáváš zdar lidstvu, jenž jsi přišel ze svého domu! Nehaněl jsem boha."
"Ó ty Jenž chystáš dobro, jenž jsi přišel z kraje Harpuny! Nepůsobil jsem otoků."
"Ó Poutateli duchů, jenž jsi přišel z Města! Nevypínal jsem se nad svůj stav."
"Ó ty Jenž máš nádhernou hlavu, jenž jsi přišel z díry! Nebyla větší moje spotřeba než postačoval můj majetek."
"Ó ty Jenž odnášíš svůj podíl, jenž jsi přišel z podzemí! Nezdržoval jsem boha ve svém městě."

Kapitola 154.
Říkadlo, aby mrtvola nepodlehla zkáze v podzemí.
N. praví: "Bud' veleben, můj otče Usire! Přišel jsem, abys dal neporušenost tomuto mému tělu, aby nepodlehla zkáze tato mrtvola. Jsem dokonalý jako tento můj otec Cheprer, jenž jest jako já, a nepodléhá zkáze.
Pojd' sem a učiň silným můj dech, pane dechu, jenž povznášíš ty, kteří jsou jako ty. Trvám tebou, protože jsi ze mne vytvořil pána rakve, a necháváš mě vstoupiti do země věčnosti jako ty, které jsi stvořil společně se svým otcem Atumem, jehož tělo nepodléhá zkáze, protože jest nezničitelný.
Nečiním nic, čeho ty nenávidíš. Nuže, at' miluje mě tvůj duch a neopouští mne! Přijmi mě do svého průvodu, abych neshnil, což jest osud, který jsi určil každému bohu a každé bohyni, každému zvířeti i každému plazu, jenž podlehne zkáze, když odejde duše po jeho smrti. Když mu odejde, on propadá zkáze: hnije, všecky jeho obvazy zetlívají, jeho údy se rozpadávají, kosti měknou a maso se mění v hnilobný mok, vydává hnilobný zápach a hemží se červy.
Červi však zahynou a on nepodlehne zkáze pomocí oka Švova a nezahyne, at' si je to kterýkoli bůh nebo kterákoli bohyně, jakýkoli pták nebo jakákoli ryba, jakýkoli had nebo jakýkoli červ nebo kterékoli zvíře, když vložíš oko Švovo na jeho tělo. Červi tě znají a strach z tebe je děsí. A tak každý člověk a zrovna tak cokoli jiného, co zemře, at' je to jakékoli zvíře, jakýkoli pták, jakákoli ryba, jakýkoli had nebo jakýkoli červ žije, když zemře.
Dej, at' zmizí ohavnost, kterou způsobili červi, a nenech je přicházeti na mne, když se objeví! Nevydávej mne v ruce tohoto vraha, který jest ve své ......... , usekávajícího údy, dávajícího shníti tomu, co jest skryto, ničícího četné mrtvoly, a živícího se vražděním! Žiji, vykonávaje tvé rozkazy. Nevydávej mě do jeho prstů, at' nenabude moci nade mnou, nebot' jsem pod tvou svrchovaností, pane bohů.
Bud' veleben, můj otče Usire, jenž máš své údy, nehniješ, nečervavíš, nejsi roznášen, nezapácháš, nesetlíváš, nerozlézáš se červy. Jsem Cheprer, moje tělo potrvá na věky. Nehniji, nepráchnivím, nesetlívám, nepropadám zkáze pomocí oka Švova.
Jsem! Jsem! Žiji! Žiji! Jsem zdráv! Jsem zdráv! Probudil jsem se, jsa spokojen, neboť nejsem shnilý, nejsem zkažen hnilobným mokem, není porušen můj obal z jemného plátna, nejsem zkomolen, nejsou vyhnilé mé oči, nevytekly mé uši, má hlava není oddělena od mého trupu, nebyl mi vytržen jazyk, není ostříhán můj vlas, není vytrháno mé obočí, nebylo na mně spácháno nic zlého. Má mrtvola trvá, nejsouc porušena, nepodléhajíc zkáze v této zemi na věky.

Náhoda, alebo súvislosť ?

23. července 2007 v 11:17 | hyena555 |  Ostatné zaujímavosti

NÁHODA, ALEBO SÚVISLOSŤ ???

1. New York je jedenáctý stát USA
2. první letadlo, které vlétlo do dvojčat, mělo číslo letu 11
3. v tomto letu bylo 92 pasažérů. 9+2=11
4. Let číslo 77, druhé letadlo, které vlétlo do dvojčat, měl 65 pasažérů 6+5=11
5. tragédie se stala 11 září. Neboli jak se nyní označuje 9/11 9+1+1=11
6. toto datum odpovídá telefonnímu číslu amerických záchranných jednotek 911. opět 9+1+1=11
To nebude náhoda.?! Čti dál a více přemýšlej:
7. v letadlech bylo dohromady 254 obětí. 2+5+4=11
8. 11. září je 254 den v kalendáři. opět 2+5+4=11
9. bombový atentát v Madridu se stal 3.11.2004. 3+1+1+2+4=11
10. tato tragédie se stala přesně 911 dní po atentátu na dvojčata WTC a zase 911, zase 9/11, zase 9+1+1=11
Teď to ale začne bejt pořádně strašidelný:
Otevři si Word a udělej následující:
-napiš velkými písmeny Q33 NY (což je číslo letadla, které jako první vlétlo do dvojčat) -označ tyto písmena, změň velikost písma na 48 a typ písma na Wingdings (1).
Aj ty vidíš lietadlo, dvojíčky, lebku a židovskú hviezdu ??


Význam symbolov

23. července 2007 v 10:53 | hyena555 |  Mágia(egyptska, cierna,...), Taoizmus,Anjeli,...

VÝZNAM SYMBOLOV


Osud :
Hexagram v kruhu

Hexagram v kruhu


Původ: Spojení mužského (trojúhelník směřující nahoru) a ženského (směřující dolů) principu ve smyslu vytvoření dokonalé harmonie. Tyto trojúhelníky, spojené uprostřed kruhu, znázorňují tušící mysl. Symbol hexagramu se velice často ve středověku používal při různých okultních rituálech. Dva samotné spojené trojúhelníky nazýváme také "Davidova hvězda".

Význam: Tento symbol pomáhá odhalit budoucí zlé úmysly a udržuje přátelství.
Kompas

Kompas


Původ: Zednářský symbol kompasu a pravítka představuje pohyb ve směru zdokonalování a rovnováhu mezi duchovnem a fyzičnem, která se podobá Egyptskému a orientálnímu mysticismu. Písmeno G je použito pro zdůraznění smyslu tvoření (ang. generative).

Význam: Použití tohoto symbolu nositele směřuje k vytyčení nových cílů a přeje úspěch v tvořivé práci.
Orel

Orel


Původ: Orel je univerzální symbol reprezentující slunce, sílu, autoritu, svobodu, vítězství, bohy nebes a korunované hlavy státu.

Význam: Symbol směřuje nositelův osud k získání pozitivní síly a moci. Pokud je nositel ve vedoucí funkci, pak zvýší svou autoritu.
Peace

Peace


Původ: Původem symbol římského císaře Nera, který nenáviděl a pronásledoval křesťany. Znázorňuje zlomený a převrácený kříž. Znovuobjeven byl v šedesátých letech, kdy se začal používat při protestech proti nukleárním zbraním a západní kultuře. Nyní symbol zastupuje touhu po utopickém celosvětovém míru.

Význam: Symbol navozuje pozitivní myšlení a pomáhá k nositeli přitahovat šťastné události.
Podkova

Podkova


Původ: Podkova je známa jako symbol štěstí v mnoha zemích světa. Konvexní tvar a původní materiál(železo) mají za cíl ochraňovat před čarodějnictvím a smůlou.

Význam: Symbol podkovy přitahuje štěstí a odpuzuje zlo a smůlu všeho druhu.
Skarabeus

Skarabeus


Původ: Symbol vycházejícího Slunce, Všemocného stvořitele, ochránce před zlem a boha znovuzrození. Podle Egypťanů, tak jako brouk valí svou kuličku, valí i bůh Chepri slunce po obloze. Znamení Skarabea se používalo pro zámky, amulety a magické předměty, především jako obrana před zlem. Středověcí alchymisté používaly siluetu Skarabea ve svých magických zápiscích.

Význam: Tento symbol přináší majiteli bohatství i štěstí a ochraňuje jej před zlem.
Čierna mágia :

Anarchie

Anarchie


Původ: Jeden z nejpopulárnějších symbolů mladých lidí minulých let, označující anarchii. Původně je význam vysvětlován okultisty jako Asmodéas - démonická síla, která mladistvé svádí k sexuálním perverzím a sebevraždám. Symbol vzbuzuje touhu postavit se proti zažitým pravidlům a dodává odvahu konat činy, které nejsou za normální situace v povaze nositele.

Význam: Symbol dává nositeli neomezenou moc ničit a způsobovat škodu na majetku znepřátelené osoby.
Hlava kozla

Hlava kozla


Původ: Hlava kozla, spodobnění Bafometa, je zpochybnění Ježíše jako ovečky a jeho smrti za lidské hříchy.

Význam: Symbol dává nositeli sílu pomocí lží přemoci nepřítele nebo nastalou bezvýchodnou situaci.
Pentagram

Pentagram


Původ: Využíval se při okultních rituálech pro ovládnutí temných sil a energií. Často je spojován se satanismem, zvláště když se umístí do centra pentagramu symbol kozla. Pět rohů nebo někdy pět čar znázorňuje 5 živlů: vodu, zemi, oheň, vzduch a ducha nebo myšlenku.

Význam: Symbol probouzí v nositeli možnost ovládnout druhé a získat nové utajené síly
Převrácený kříž

Převrácený kříž


Původ: Původně znázornění smrti apoštola Petra, který se při ukřižování cítil nehoden zemřít ve stejné pozici jako Kristus. Moderní význam tohoto symbolu je výsměch Krista, kdy se Luficer snaží převracet pravdu a dílo Boha ve lži a podvody.

Význam: Symbol dává moc přesvědčovat druhé, získat nad nimi nadvládu a využít je pro dosažení vlastních cílů.
Satanský kříž

Satanský kříž


Původ: Převrácený otazník, symbolizující zpochybňování moci Boha všemohoucího a zároveň zobrazuje neomezenou moc Lucifera. Okultní význam reprezentuje tři prince pekla: Satana, Beliala a Leviathana.

Význam: Probouzí u nositele černou stránku jeho duše a pomáhá získat fyzickou nadvládu nad nepřítelem.
Biela mágia :

Anch

Anch


Původ: Starodávný egyptský symbol, znázorňující kříž se smyčkou v horní části. Symbolizuje věčný život, znovuzrození a vesmírné vědění.

Význam: Přináší dobré zdraví, posiluje plodnost a zvyšuje psychické síly.
Oko boha Hora

Oko boha Hora


Původ: Symbol znázorňuje oko Egyptského boha Slunce Hora, které ztratil při boji se Setem. Samotné oko je univerzální symbol pro získání spirituálního vhledu, vnitřního zraku a vyššího vědění. Pohané jej používali k odhánění zla.

Význam: Ochraňuje před zlem a pomáhá při získávání utajených skutečností a nových vědomostí.
Om

Om


Původ: Symbol, kterým je sanskrtem psané Hindské slovo "svatý" a vyslovuje se jako Om (aum). Význam se vykládá i jako "matka všech manter". Symbolizuje 4 stavy vědomí: bdění, spánek, snění a trans (mimotělní zkušenost).

Význam: Symbol Om má léčivé a zklidňující účinky, zejména po velké námaze, ale i po prodělané těžké nemoci.
Spirála

Spirála


Původ: Dávný symbol označující většinu bohyní, dále dělohu, plodnost, ženskou sílu, neustálé změny a evoluci celého vesmíru.

Význam: Nositelce pomáhá připravit její tělo na nadcházející těhotenství, či podporuje správný chod již těhotenství probíhajícího.
Láska :

Italský roh

Italský roh


Původ: Starodávný magický předmět původem z Itálie, používaný jako ochrana před "zlým okem". Objevuje se i v Keltských a Druidských mýtech a pověrách. Je rovněž nositelem štěstí a sexuální síly. V předkřesťanské Evropě byla zvířata s rohy považována za svatá, pokud jim směřovaly k Měsíci (bohyni Měsíce).

Význam: U nositele posiluje odvahu v nových vztazích a štěstí uspět u opačného pohlaví.
Jednorožec

Jednorožec


Původ: Jednorožec je starodávný symbol čistoty a ochrany, v moderním pojetí znázorňuje i sílu, moudrost a věčný život. Řekové popisují jednorožce jako divoká zvířata s léčivými schopnostmi a jedním spirálovitým rohem.

Význam: Symbol jednorožce zvyšuje sexuální přitažlivost, ale má i léčivé schopnosti.
Slunce a Měsíc

Slunce a Měsíc


Původ: Symbol je pohanským vyjádřením spojení protikladů - manželství Slunce a Měsíce a spojení ženského a mužského principu v jejich různosti. Vyjadřuje kompromis místo konfliktů a vybízí pokračovat i tam, kde se zdá být vše v pořádku.

Význam: Symbol přináší nositeli štěstí v partnerském vztahu a má moc usmiřovat.
Srdce

Srdce


Původ: List břečťanu, vyobrazený na prehistorických malbách dávno zapomenutých kultur dal vzniknout symbolu červeného srdce. Tento symbol nalézáme v nejstarším Řeckém i Římském umění - zejména na vázách - zobrazující jak fyzickou tak psychickou věčnou lásku, která vydrží i po smrti. O konečnou transformaci ze zeleného listu do známého červeného srdce se postaral středověk a především evropská milostná literatura.

Význam: Symbol srdce přináší šťastný, zamilovaný život a nikdy nekončící lásku.

Mágia a pár rád

23. července 2007 v 10:32 | hyena555 |  Mágia(egyptska, cierna,...), Taoizmus,Anjeli,...

MÁGIA A PÁR RÁD


CO TO VLASTNĚ JE
Slůvko MAGIE vychází z řeckého slova MEGUS, které se dá přeložit jako VELKÝ.
Je to vlastněpřivolávání změn pomocí tajemných sil jako je kouzlení apod.
o V podstatě ale neexistuje jasné dělítko mezi kouzly bílé a černé magie, ale spíš záleží na úmyslu čarodějnice.
o S těmito negativními silami je lepší si nezahrávat!!!
o Pokud se chceš stát dobrou čarodějkou, musíš dodržovat taky určitá pravidla, jinak by se ti to mohlo vymstít!!!
ZÁSADY SPRÁVNÉ MAGIE
· Nesmíš magii proti nikomu používat a v žádném případě nikomu ublížit!
· Použij magii k obraně ale ne k útoku!
· Konej pouze dobro a zapomeň na různé kletby!
· Buď trpělivá! Ke kouzlení musíš vynaložit úsilí ale nesmíš čekat, že se ihned vše povede
· Nebuď sobecká a nemysli při čarování jen na sebe! Zlé síly by se pak mohli obrátit proti tobě a několikanásobně ti tebou vyslané energie vrátit!!
· Když budeš dělat nějaké kouzlo pro kámošku, ne že si za to necháš zaplatit
· Když chceš aby se kouzlo vyplnilo musíš v něj věřit
· Nečaruj nikdy v hněvu, nenávisti nebo touze po pomstě - mohla bys pak litovat neuvážených rozhodnutí!
· Neuzavírej dohody s vyššími silami - třeba, že když získáš srdce svého idola, obětuješ přátelství s tvou kamarádkou!
· Neznesvěcuj posvátné předměty jako kříž, pentagram pliváním, pošlapáním apod.
·Neprováděj kouzla v jazyce, kterému dobře nerozumíš (např.latinsky) mohla bys pak docílit úplně jiného výsledku.
SEBEZASVĚCENÍ
-Jestli máte skutečně zájem, dlouhodobě se zabývat magií a čarodějnictvím a ne jen přihlížet, můžete projít zasvěcovacím rituálem. Tento rituál by se měl správně provádět v covenu, nebo skupině a měli by ho provádět kněz a kněžka. Pokud jste ale samostatný čaroděj/čarodějka, můžete provést sebezasvěcení sami třeba i u Vás doma.
-Je to zasvěcení o jisté víře, názorům a prohlášení, že s tímto souhlasíte. Je to jednou pro vždy a vzít zpět sice lze, ale je potřeba, aby to pro Vás udělal někdo, kdo se tímto již sám zabývá, a může to být složité.
-Také je ale jednou jisté, že jakmile sebezasvěcením projdete, jste plnohodnotný/ná čaroděj/ka a můžete se účastnit všech rituálů, všech kouzel a také máte právo vystupovat přímo na sabatech v kruhu.
-Měl by se samozřejmě provádět při úplňku a nebo na větší čarodějnický svátek - sabat, nebo na Vaše narozeniny.
MAGICKÝ KRUH
· První magický kruh se vytvoří ještě před rituálem. Můžeme ho sestavit z kamínků, z provázku, použít kruhový koberec, nebo tarotové karty. Pohybujeme se ve směru hodinových ručiček. Uprostřed kruhu stojí oltář.
· Druhý kruh je součásti rituálu. Obkreslujeme ho pomocí athamu nebo hůlky. Začínáme a končíme na východě. Při tom představujeme jak vysíláte soustředěný paprsek energie. Tento kruh nám umožňuje soustředit koncentrovanou energii, která nám bude pomáhat při našem magickém záměru. Taktéž vytváří určitou psychickou ochranu.
· Po uzavření se postavte do středu a vyvolejte živly. Vždy se otočte na světovou stranu daného živlu a zvolejte: "volám vzduch, který přináší pohyb a poznání!", "volám oheň, jenž očišťuje a proměňuje!", "volám vodu, která přináší čistotu a odplavuje!", "volám zemi jež hojí a pohlcuje!". Nebo vymyslete jiný způsob vyvolávání. Po ukončení magické operace nejprve propusťte všechny živly stejným způsobem, jako jste je volala, jenom se slovy "propouštím…" Na konec jim poděkujte za pomoc.
· Můžete také do kruhu umístit živlové svíce. Ve východním směru žlutá, na jihu červená, na západě modrá, na severu zelená. Při zapalování svíček znovu obcházíte kruh. Na konci rituálu je zhasněte se slovy poděkování.
· Kruh otevřeme stejně jak jsme ho uzavřeli, jenom proti směru hodinových ručiček. Poté můžeme překročit jeho hranici.


Numerologia (2)

23. července 2007 v 1:07 | hyena555 |  Mágia(egyptska, cierna,...), Taoizmus,Anjeli,...

NUMEROLOGIANejprve musíme převést jméno na číslo - například tedy Jan Dvořák to provedeme podle následující tabulky (diakritika je v tomto pomíjena) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

pro čísla 11 a 22 je nezkrácený výklad, zůstávají dvouciferná ostatní čísla se dále sčítají
Činné číslo - je podstatou dané bytosti - jaký je člověk uvnitř. dostaneme ho součtem čísel jména : Jan = 1 + 1 + 5 = 7
kdyby vyšlo 15 tak to se počítá 5+1= 6

1 - vynalézavost, nervové napětí
2 - citlivost, laskavost, jemnost
3 - šikovnost, přizpůsobivost
4 - organizační talent, chuť podávat výkony
5 - bystrost a zvídavost, ochota ke změnám
6 - něha, soulad, rovnováha
7 - zvnitřnění, intuice, touha po tajemství (tajemnu)
8 - energie, umíněnost
9 - citovost, oddanost
11 - síla a napětí
22 - inspirace, ctižádostivé ideály

Dědičné číslo - ukazuje přínosy našich předků pro naší fyzickou, duševní i duchovní stránku dostaneme ho součtem čísel příjmení : Dvořák = 4 + 4 + 6 + 9 + 1 + 2 = 26 = 2 + 6 = 8
1 - sebedůvěra
2 - rovnováha
3 - chápavost, vnímavost, bystrost
4 - organizační schopnosti
5 - nadšení
6 - porozumění
7 - rozvaha
8 - vůle
9 - loajálnost
11 - síla
22 - inspirace
Vibrační číslo - informuje o osobnosti jedince, tj. jak se jeví ostatním dostaneme ho sečtením činného a dědičného čísla 8 + 7 = 15 = 1 + 5 =6
Čerpané z www.world-of-magic-super.blog.cz


Numerologia (1)

23. července 2007 v 1:02 | hyena555 |  Mágia(egyptska, cierna,...), Taoizmus,Anjeli,...

NUMEROLOGIA


1- jednička vyjadřuje základ života. Je to první číslo, řídí je Slunce, zdroj veškeré energie. Raději útočí, než se brání, raději poroučí, než poslouchá. Jeho nositel je nezávislý, podnikavý, bez váhání převezme iniciativu a strhne ostatní na svou stranu : je to odvážný a rozhodný vůdce. Velice si cení svobody, chce být sám odpovědný za své úspěchy i omyly a nechce být nikomu nic dlužen. Nežádá o pomoc, stejně jako nepřizná slabost. Je energický a autoritativní v práci, náročný k jiným i k sobě. Má sklony převzít velení i v lásce.

2 - Dvojka znamená vyrovnanost, rozvážnost, diplomacii a přívětivost. Je pod vlivem Luny, v neustálé proměnlivosti zachovává určitou pravidelnost. Má klidný temperament, je mírná a trpělivá, touží po souladu. Před provokacemi zprvu prchá, avšak velmi rychle se snaží najít schůdnou cestu, vedoucí k porozumění. Soutěžení ji nepřitahuje, vyhrávat bitvy jí nepřipadá užitečné, má-li to být na úkor citové rovnováhy. Neboť dvojka je velmi citově založená, sentimentální, citlivá, emotivní.

3 - Trojka je symbolem náklonnosti, obliby, talentu a popularity. Odjakživa byla považována za dokonalé číslo. Odpovídá jí planeta Jupiter. Nositel trojky je veselý a okouzlující, komunikuje překvapivě snadno a vyzařuje z něj laskavost. Proto je obvykle oblíbený a vyhledávaný. Je společenský, aktivní, stále v pohybu a v kontaktu s lidmi. Potřebuje vnější podněty. Při negativní vibraci je trojka netrpělivá a popudlivá a nesnáší kritiku. Po citové stránce je to nadšenec a náruživec, který však neztrácí ze zřetele své zájmy. Vždy si hledá partnery, na které může být hrdý a kteří mu mohou něco přinést.

4 - Čtyřka je symbolem spravedlnosti, rovnováhy a bezpečí. Její planetou je Saturn. Je vyrovnaná, trpělivá a realistická, nikdy se nepouští do bitvy, aniž si zajistí týl. Jedná chladnokrevně a rozhodně, je spolehlivá, ale jen málokdy bere na sebe iniciativu. Je majetnická a umí si vynutit své, je zatvrzelá a vytrvalá, neodbočuje z cesty, kterou si vytyčila. Postupuje pomalu, ale pravidelně.

5 - Pětka znamená vznětlivost a spontánnost. Přemýšlí i jedná rychle, jako by odpovídala na výzvu. Její planetou je Merkur. Málokdy vydrží na jednom místě. Miluje změnu a pestrost víc než cokoliv jiného. Žádná kotva ji neudrží, žádný přístav neupoutá, přitají ji a fascinují daleké obzory. Má přizpůsobivou, zvědavou a pružnou mysl, je velmi komunikativní a překypuje dynamismem.

6 - Šestka je symbolem krásy, harmonie a rytmu. Souzní s ní ženská planeta Venuše. Pro šestku je nejdůležitější kvalita. Jejím cílem a touhou jsou především štěstí a krása, neboť šestka je skutečný milovník krásy. Má vytříbený vkus a touží po krásných věcech. Ostatně často uspěje právě v umělecké oblasti, pokud se neuplatní v profesích, jež vyžadují smířlivost. Šestka má i negativní vlastnosti - váhavost, nerozhodnost, volí cestu nejmenšího odporu. Ovšem nechybí jí smysl pro odpovědnost, a pokud se jednou rozhodne, dokáže se zhostit i obtížného úkolu.

7 - Sedmička je číslo neustálého intelektuálního a filozofického hledání. Řídí ji planeta Uran. Je to myslitel a originální a nezávislý intelektuál. Má velký pozorovací talent, je schopna přemýšlet a rozjímat, proto dává přednost samostatné práci. V tichu a osamění dosahuje ostatně těch nejlepších výsledků. Zajímá ji vše, co je zvláštní a nezvyklé : má intelektuální intuici a tvůrčí schopnosti. Bohužel je to pesimista trpící úzkostí, který se často uzavírá do sebe a bloudí v kruhu. Touha po nezávislosti ovlivňuje i citový život, jen těžko vstoupí do nějakého svazku, jedině když potká podobnou bytost se stejnými životními ideály.

8 - Osmička je číslem moci, síly a úspěchu. Odpovídá jí planeta Mars. Je to aktivní a energická bytost, ráda dobývá a miluje výzvy. Svou ctižádost však obrací spíše k hodnotám materiálním než duchovním. Touží získat moc, což se jí daří díky smyslu pro realitu, rozhodnosti a pohotovosti. Má navíc to, čemu se říká "čich". Je netrpělivá a nerada ztrácí čas, hodně utrácí a ještě víc pracuje. Ráda žije intenzivně, naplno, někdy je však tvrdá, netolerantní a tvrdohlavá. Po stránce citové je upřímná, přímočará, vášnivá a žárlivá.

9 - Devítka, to je altruismus, vznešenost a mysticismus. Odpovídá jí planeta Neptun. Tolerance, štědrost a nezištnost jsou hlavními stránkami jejího charakteru. Nutno ještě přidat smysl pro přesnost, sklony ke snění, utopiím, občas se dokonce vznáší v mlžném oparu. Má velkou schopnost porozumění a přizpůsobivost, není však aktivním činitelem, jedině když najde ideál, za nějž je ochotna se bít. Zachraňuje ji víra. V lásce je velice upřímná, laskavá, ale žádá více citu, než sama dává. Ne že by byla lhostejná, pouze myslí na něco jiného. Z devítky, která nenašla rovnováhu, se stává přelétavý tulák, intelektuálně i citově.

11 - Jedenáctka má úžasnou psychickou energii a inspiraci, že ostatní u ní hledají oporu a snaží se získat její souhlas a uznání. To jí vyhovuje, neboť ráda ovládá jak v práci, tak v lásce. Ostatně většinou se jí to skvěle daří, je totiž okouzlující a úspěšná. Proto bere na sebe dobrovolně odpovědnost, někdy i na úkor osobního života. Snadno však podléhá úzkosti, nervozitě a podrážděnosti. Jedenáctka je číslo, které vyžaduje velkou mravní sílu a samostatnost. Některým se to nepodaří, a proto prožívají jedenáctku omezeně jako dvojku.

22 - Dvaadvacítka nepodniká pouze pro sebe, ale i pro ostatní. Je to velké číslo, schopné zvládnout velmi složité situace, nechá se však zaslepit hloubkou a významem svého úkolu. Její činy řídí inspirace a talent a často jí pomohou ke značnému věhlasu : skrývá se v ní génius. Po citové stránce to však není tak růžové, často totiž obětuje osobní život svému dílu a nedokáže sdílet život s někým, kdo ji v tomto díle nemůže nebo nechce následovat. Číslo 22 je číslem vynímečných bytostí. Pro mnohé však představuje tak velké napětí, že raději žijí na jeho nižší úrovni - jako čtyřky.
Čerpané z www.world-of-magic-super.blog.cz

Hambo Lám

11. července 2007 v 21:22 | hyena555 |  Ostatné zaujímavosti

ZÁHADA HAMBO LÁMA

Moskva, Rusko - Vedci a teológovia z celého sveta sa snažia vyriešiť záhadu nehnijúceho tela Hambo Lámu Itigilova, známeho ako "Burjatský Nostradámus".

Okolo 15O výskumníkov a teológov z Európy, Mongolska a Ruska sa zúčastňuje na vôbec prvej medzinárodnej konferencii "Pandito Hambo Láma Itigilov" pod oficiálnou záštitou Tradičnej buddhistickej cirkvi Ruska - Ivolginsky Dacan - neďaleko Ulan Ude.

Hambo Láma zomrel v 1927 počas meditácie v lotosovej pozícii, modliac sa za kľud svojej duše. Telo ostalo v zemi po 75 rokov. V roku 2002, keď bola hrobka otvorená, buddhistický mnísi uvideli, že telo ich učiteľa sa nerozložilo. Teraz sa stali relikvie držané v špeciálnej svätyni objektom uctievania.

Buddhisti veria, že Hambo Láma vnímal Prázdnotu, alebo Konečnú Realitu. Pred tým, než opustil tento svet, vstúpil do stavu meditácie a očistil svoje telo do takej miery, že sa stalo nerozložiteľným. Svetský experti nedokážu vysvetliť, prečo sú niektoré charakteristiky lámovho tela identické s charakteristikami živých ľudí.

Účastníci konferencie nazvali Hambo Lámu "Burjatským Nostradámom".

Burjatský teológovia našli knihu, ktorú láma napísal v starej alegorickej Mongolštine. Najvyšší kňaz Baldan Láma Bazarov bol citovaný na VIP.Buryatia.ru, že lúštenie knihy začalo okamžite po jej náleze.

Trvalo dva roky, kým sa našlo vodítko k časti odkazu, v ktorom Hambo Láma predpovedal niektoré udalosti v rokoch 1920 - 1930. Ale buddhistický filozofovia vravia, že šifra používaná v knihe nie je celkom jasná. Správa samotná je zamotaná natoľko, že "jedno slovo môže mať rozličné významy", povedal Baldan Láma Bazarov.

"On je Burjatským Nostradámom. Ak by sme vedeli rozlúštiť celý odkaz, získali by sme najväčšie poznanie," vraví staršia výskumníčka Štátneho Humanitárneho Inštitútu Ruska, Tatiana Strižová.

Podľa legendy, 75 ročný Pandita Hambo Láma Daši-Doržo itigilov XII zaujal lotosovú pozíciu, meditoval a zastavil dych v 1927. Mnísi ho v tejto pozícii vložilo do borovicového boxu, naplnili ho soľou a pochovali na cintoríne.

Šéf oddelenia identifikácie osôb na súdneho centra medicíny Ruského Ministerstva Zdravotníctva, prosefor Viktor Zvjagin, povedal, že nie je rozdiel medzi telom Hambo Lámu a telom človeka, ktorý umrel pred 12timi hodinami.

Zvjagin a jeho kolegovia študovali vzorky tkaniva z "nezhnitého tela", vlasy spadnuté z lámovej hlavy, pokožku a odstrihnuté nechty. Boli porovnávané so vzorkami zo živých ľudí, vrátane profesorových Zvjaginových a viedli výskumníkov k záveru, že ich proteínová štruktúra sa nezmenila a odpovedá štruktúre živých ľudí. Chemické analýzy tela priniesli ohromujúce výsledky. Vedci nedokážu vysvetliť či Itigilovove telo obsahuje, alebo nie nepatrne malé množstvo chemických elementov.

"Itigilov samozrejme nie je živý, teda nemôže vstať a chodiť," píše sa v novinách Versija s odkazom na profesorku Galinu Jeršovú z Ruskej Štátnej Humanitnej Univerzity, ktorá takisto študovala telo. "Ale keď v stave meditácie opúšťal tento svet, neupadol do smrti, ale do nejakých iných podmienok. Nálezy nám umožňujú predpokladať, že láma vstúpil do stavu oživenia/anabiózy (angl. anabiosis)."

Verí, že Hambo Láma bol pochovaný zaživa a ostal po celý čas živý v hrobe. "Kondícia Hambo Lámu sa zmenila potom, ako bol vybratý z hrobu, prakticky pred našimi očami," povedala Jeršová.

Experti tvrdia, že neboli použité žiadne konzervačné látky na zachovanie tela. Bunková analýza pomocou metódy jadrovej rezonancie ukázala, že jadrá buniek tam sú a stavom cytoplazmy sa blížil k živým osobám.

Hoci je Pandita Hambo Láma Itigilov jedinečný prípad, nie je jediným "nehnijúcim" buddhistom, hovorí PRS.ru. Mumifikované telo mnícha Vuc Khac Minha sedelo v lotosovej pozícii v chráme Duc, 23 kilometrov od Hanoia po 300 rokov.

Ale na rozdiel od tela Vuc Khac Minha, sa nijako nezcvrklo a neprejavili sa na ňom prakticky žiadne zmeny. Navyše, keď bola lámova pokožka nedopatrením prepichnutá, červená želé podobná tekutina, ktorá bola niekedy krvou, presakovala z rany.

Daši-Doržo Itigilov bol hlavou buddhistov vo východnej Sibíri od roku 1911 do 1917. Preslávil sa ako filozof a doktor. Strávil celý svoj život v Burjatsku a opustil Sibír iba raz, aby sa zúčastnil oslavy 300tého výročia Domu Romanovcov.

Počas Prvej svetovej vojny organizoval nemocnice a získal niekoľko štátnych ocenení. Stal sa legendou počas svojho života.. Jedna legenda tvrdí, že dokázal chodiť po vode podobne, ako Kristus.

Buddhisti doteraz považujú Itigilova za žijúcu osobu, ktorá je vo zvláštnom stave tela a mysle, hovorí NEWSru.com. Veria, že ani poznanie ani prenikavá myseľ nemôže človeka zmeniť na Daši-Dorža. Človek musí cítiť ohromný súcit voči všetkým žijúcim bytostiam a stať sa bódhisattvom, inak povedané: "dokonalou bytosťou, ktorá má odhodlanie súcitu pomáhať všetkým bytostiam, a ktorej úlohou je oslobodiť všetky cítiace bytosti a až potom si odpočinúť vo svojom vlastnom osvietení..."
Čerpané z www.putnici.sk

Boli to ludia ??

11. července 2007 v 1:39 | hyena555 |  Ostatné zaujímavosti

BOLI TO LUDIA ??


Odkial a ako sa sem dostali ??? Prečo sú ešte neni medzi nami ???Zabili ich naši predkovia ???Knihovna palmových listov

11. července 2007 v 1:19 | hyena555 |  Ostatné zaujímavosti

KNIHOVŇA PALMOVÝCH LISTOV

V minulosti jsem mnohokrát četl různé články a zmínky o tzv. "Knihovnách palmových listů" v Indii. Ale všechny informace, které jsem dříve získal, byly dost povrchní, nekonkrétní a zaváněly spíše snahou po senzačnosti. Autoři o tom evidentně moc nevěděli a spíš opisovali ze starších a mnohdy už zkomolených zdrojů.
Jde o to, že asi před 5000 léty v Indii založil jeden ze sedmi svatých ríšijú (Bríghú) tzv. knihovny, kde na palmových listech zapsal osudy asi 80.000 lidí, kteří v budoucnu takovou knihovnu navštíví a zeptají se na svůj osud. Údajně asi 10% záznamů se týká návštěvníků nehindského původu. V průběhů staletí byly z originálu pořizovány četné kopie a nyní v Indii existuje asi dvanáct takových knihoven palmových listů.
Bríghú je pokládán za jednoho z deseti synů stvořitele Bráhmy. V nebeské hierarchii je přiřazován k polobohům, kteří byli stvořeni k tomu, aby realizovali jednotlivosti stvoření. Bríghú měl údajně nesmírné vědomosti, znal všechny zvláštnosti vesmíru, měl zázračné schopnosti v oblasti medicíny, ale hlavně vynikal jako jasnovidec. Na základě tohoto svého nadpřirozeného nadání uměl nahlédnout do tzv. "kroniky Akaša", ze které patrně čerpal své neuvěřitelné informace, které byly zapsány na palmové listy a uchovány v "Knihovnách palmových listů" až do současné doby.
Záhadné na celé věci není jen to, že Bríghú před 5000 léty (v některých pramenech se dokonce uvádí i doba před 7000 léty) zapsal osudy desítek tisíc lidí v bližší i vzdálenější budoucnosti, ale i to, že ten, kdo do některé z knihoven přijde, tam má své napsané palmové listy a ten, kdo sem nikdy nepřijde, samozřejmě žádné palmové listy nemá. Záhada mi samozřejmě vrtala hlavou už i proto, že o pravdivosti těchto informací by se dalo za určitých příznivých okolností přesvědčit osobně.
V roce 2001 jsem měl poprvé možnost spatřit Indii na vlastní oči. Byl jsem tam vyslán zaměstnavatelem na služební cestu. Napoprvé jsem tam strávil jen velmi krátkou dobu a volného času bylo málo, ale přesto jsem stačil nasát atmosféru, která není snad nikde jinde na světě. Osobně mám velice rád pořádek a dávám přednost spíše menšímu počtu lidí. V Indii (alespoň v těch oblastech, které jsem navštívil) je značný nepořádek a vždy a všude kolem vás plno lidí (vždyť je jich také více než 1 miliarda). Přesto jsem si tuto zemi i s jejími lidmi zamiloval. Nechci čtenáře unavovat popisem způsobu života tamních obyvatel, kde vedle nepředstavitelných boháčů, žijí lidé v bídě, o jaké se nám v Evropě ani nezdá. Nechci psát ani o tom, jak Angličané svými koloniálními výboji zničili kulturu, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti, a zdevastovali krásnou a kdysi velice úrodnou zemi. Nejsem ani schopen podat objektivní informace (na to jsem tam byl velice krátkou dobu) o zemi, kde na jedné straně žijí lidé s úžasnými duchovními schopnostmi a na druhé straně žijí lidé na té nejnižší životní a možná i duchovní úrovni. Rád bych se ale podělil o to, co jsem sám prožil a o čem jsem se skutečně přesvědčil.
Jak jsem už uvedl, záhada "Knihoven palmových listů" mě zaujala natolik, že jsem se příležitostně na místě pídil po nějakých konkrétnějších informacích. Musím přiznat, že zpočátku nikdo z mých indických přátel vůbec nevěděl o čem je řeč. Při druhé cestě do Indie jsem ale potkal člověka, který mi vysvětlil řadu věcí z historie a náboženství Indie, a který už o knihovnách slyšel a dokonce věděl, že jedna je někde poblíž Madrasu (město na východním pobřeží jižní části indického subkontinentu).
Už dříve jsem si koupil knížku z nakladatelství Dialog od Annetty a Thomase Ritterových s názvem: "Na stopě osudu - v knihovně palmových listů". V tomto díle mladých německých autorů jsem se dočetl, jak svízelně hledali informace o "Knihovnách palmových listů", až se jim je postupně podařilo najít a nakonec tři knihovny navštívili. Z jedné z nich si dokonce přivezli své palmové listy. Ty v Evropě nechali podrobit vědecké analýze (část analýzy byla vypracována i na pražské Karlově Univerzitě). V knize byly také poskytnuty bližší informace o místech, kde se navštívené knihovny nacházejí. Přestože jsem si tuto knihu přečetl s velkým zájmem, neměl jsme v té době žádnou vidinu cest do Indie a tak jsem si ani místa, kde se knihovny nacházejí, nesnažil zapamatovat. Dočetl jsem se o nich ale mnoho zajímavého. Mimo jiné o tom, jak kdysi dávno vznikly, a proč jsou zápisy na palmových listech. Ty totiž vydrží až osm set let. Na nich je napsán text ve starotamilštině, v jazyce, který se dnes už téměř nepoužívá. Listy opatrují rodiny, jejichž členové přepisují texty ze starých palmových listů na nové a zároveň se mladší mužští členové rodiny učí tzv. "vykládat" napsaný text. Jedná se svým způsobem o symbolický jazyk. Přečíst jej je jedna část, ale správně vyložit je část druhá, minimálně stejně důležitá. Pouze ten nejlepší z žáků se potom může stát tzv. vykladačem nebo-li "nádím" textů a pokračovat v tradici rodiny.
Na sklonku roku 2002 jsem měl možnost opět navštívit Indii a uvedenou knížku jsme si vzal sebou. Předpokládal jsem, že Indii v brzké době opět navštívím, proto jsem se snažil s předstihem domluvit si návštěvu knihovny poblíž Madrasu (můj přítel mezitím zjistil více informací a byl ochoten mě na cestě doprovázet). Problém byl ale v tom, že bychom museli jet autem asi 500 km (což není na indických silnicích žádná výhra) do Madrasu a potom zpět a navíc mé pracovní vytížení by mi ztěží něco takového umožnilo. Přesto jsme tuto variantu nezavrhli s tím, že mu dám co nejdříve vědět, kdy se do Indie vrátím a kdy by bylo teoreticky možné knihovnu navštívit. S tímto závěrem jsme se rozloučili a já odletěl domů.
Teprve cestou domů jsem si v letadle znovu otevřel knížku "Na stopě osudu …" a náhle záblesk z čistého nebe. U dvou navštívených knihoven němečtí autoři příliš nespecifikují místo, kde se nacházejí, ale u té třetí, v Bangalore (uprostřed jižní části Indie, kde jsem měl strávit asi jeden týden při své další pracovní návštěvě) byla uvedena nejen přesná adresa, ale dokonce i telefonní číslo. To se mně zdálo jako osudové znamení. Ihned po příjezdu domů jsem telefonoval svému indickému příteli a požádal jsem jej, zda by mi nezajistil návštěvu této knihovny v předpokládaném termínu. Ubezpečil mne, že v Bangalore žije jeho bratranec, který zcela určitě vše zajistí. Téměř nemožné se začalo stávat skutečností. Za krátkou dobu jsem znovu odjížděl do Indie, ale tentokrát s vidinou návštěvy "Knihovny palmových listů".
Ale ani teď to ještě nemělo být snadné. Snad jsem si tu návštěvu musel zasloužit. Objednán jsem byl na sobotu odpoledne. Dohodli jsme se, že si vezmu taxík, na jednom náměstí vyzvednu svého přítele a jeho bratrance a společně pojedeme do knihovny. Vše se zdálo být jednoduché, ale nepočítal jsem s dopravní špičkou. Z hotelu jsem sice vyrazil včas, ale na náměstí jsem dorazil asi s půlhodinovým zpožděním a přátelé nikde. Měl jsme sice na ně telefon, ale ten nikdo nebral (mobilní telefony v Indii zatím nejsou tak rozšířeny). Tak jsem tam stál a čekal. Vidina knihovny se rozplývala. Konečně se oba objevili. Řekli mi, že oni s tou zácpou počítali, a že je vše v pořádku a my vyrazili. Přijeli jsme do obyčejné ulice, jakých jsou v Bangalore tisíce, a průchodem mezi domy jsme se dostali na místo. Dům byl stejný jako ostatní, jen snad byl trochu větší. V přízemí bylo něco jako čekárna. Před vstupem do čekárny jsme si sundali boty (jako ve všech indických chrámech) a posadili se.
Po nějaké době vyšel "předčitatel", představil se (Mr. Gunjur Sachidananda Murthy), zeptal se mě na mé datum narození a položil mi otázku, zda žije bratr mého otce, který má žijícího syna. Když jsem mu přisvědčil, tak mě požádal, abych chvíli počkal, a odešel. Po nějaké době se otevřely dveře a já se dočkal. Nyní se mohu přesvědčit na vlastní oči a uši.
Nádí mi hned na začátku sdělil, že předčítání pro jednotlivé žadatele trvá minimálně půl dne a že se obvykle čeká asi tři měsíce až se žadatel dostane na řadu. V mém případě mi udělal výjimku a na žádost mých přátel, mě přijal v požadovaném termínu, ale nemůže mi věnovat víc než jednu hodinu. S tím jsem samozřejmě souhlasil, byl jsem rád, že jsem se k němu vůbec dostal. Potom mi ještě sdělil, že pokud nebudu věřit tomu, co mi řekne, tak si to mohu ověřit v kterékoliv jiné knihovně v Indii. Tam dostanu totožné informace.
Pak ze stolu vytáhl už připravený svazek palmových listů (palmový list je upraven do obdélníku asi 30 cm délky a 5 cm šířky, uprostřed má dírku o průměru asi 1 cm a tou dírkou je navlečen provázek, kterým je svázáno asi 30 listů v jeden svazek), jeden z nich nalistoval a začal číst.
Nejprve hovořil o vlivu planet na moji minulost i na budoucí život. Dále hovořil podrobně o mém uplynulém životě (myslím si, že to je část výkladu, která má přesvědčit žadatele, že se skutečně jedná o něho, že se čte opravdu z kroniky jeho života). Sdělil mi celou řadu přesných (!!!) informací z minulého období jako např. z jaké rodiny pocházím, vztah k rodičům, počet mých sourozenců, co jsme dělal v mládí a jaké školy jsme studoval, kdy jsem se oženil, kolik mám dětí, co studovala manželka, jaké má zaměstnání, jak mám staré děti a co dělají atd. Vše přesně souhlasilo až jsme se dostali k informaci, že v roce 1995 jsme si s manželkou pořídili dům se zahradou, který nám přináší velkou radost a štěstí. Až do této chvíle jsem jen souhlasně přikyvoval na jeho informace, ale tady jsem musel říct, že to není pravda (máme sice hezký byt, ale v paneláku). Nádí mi ale rezolutně řekl, že jsme si v roce 1995 koupili dům se zahradou. Já jsme se mu snažil stejně rezolutně vysvětlit, že to není pravda. On ale trval na svém. Pak mi došlo, že může mít na mysli malý zahradní domek se zahrádkou, který jsme si někdy v té době skutečně koupili (až doma jsem se později přesvědčil, že koupě byla uzavřena skutečně v roce 1995). Pak to pokračovalo informacemi o mém zaměstnání a mém zdravotním stavu. Vše bylo velice přesné. Poté mi sdělil několik vesměs pozitivních informací z mé budoucnosti dal mi několik rad, pokud jde o zdraví mé i mojí manželky a na závěr mě vyzval abych se zeptal, co bych ještě chtěl vědět. Musím přiznat, že na tuto alternativu jsem nebyl vůbec připraven (v knize se o otázkách nepsalo). Těžce jsem zplodil několik nepříliš duchaplných otázek typu: Jestli ještě někdy uvidím Indii? (dnes bych měl tisíce otázek, ale tam nic).
Na závěr mi napsal dvě osobní mantry (pro mne i pro mou manželku) i s překladem do angličtiny, abychom tomu rozuměli.
Musím ještě říct, že v knize "Na stopě osudu …" autoři uvádějí, že v navštívených knihovnách palmových listů jim byla sdělována přesná data (to znamená den, měsíc a rok) různých událostí. Mně nádí říkal jen letopočty (ty ale vždy souhlasily), snad to bylo dáno nedostatkem času pro předčítání.
Potom jsem poděkoval, zaplatil za předčítání (500 rupií) a odjeli jsme taxíkem zpět do hotelu. Během cesty se mě moji indičtí přátelé ptali na dojmy a také kolik informací z uplynulého období bylo pravdivých. Sami byli překvapeni, když jsme jim řekl, že 100%. Myslím, že jsem měl mnohem větší důvěru v "Knihovnu palmových listů", než oni sami. Tak už to ve světě chodí.
Závěrem chci říct, že tato návštěva byla pro mne úžasná zkušenost a přesvědčil jsem se, že existuje něco mezi nebem a zemí, co nám obyčejným smrtelníkům zatím uniká. Pokud budu mít možnost Indii ještě navštívit (a nádí mne ujistil, že ano) budu se snažit v nějaké jiné "Knihovně palmových listů" potvrdit informace získané v Bangalore. Snad se mi to podaří.
Čerpané z www.earth.tym.sk

Nová ľudská rasa - indigové deti

11. července 2007 v 1:14 | hyena555 |  Ostatné zaujímavosti
NA ZEMI SA OBJAVUJE NOVÁ ĽUDSKÁ RASA - INDIGOVÉ DETI
Indigové deti majú niekoľkonásobne silnejší imúnny systém, než priemerná ľudská bytosť.
Pekné malé dievčatko, žijúce v srdci Latgaglie (Lotyšsko) rado rozpráva. Nonšalantne hovorí o nočných výletoch po vesmíre vo svojom astrálnom tele. Jej otec nás však rýchlo žiada: " Nevenujte pozornosť tomu, čo vraví; ona si veľmi rada vymýšľa ."
Otec nie je prekvapený tým, že dcéra pozná pojem "astrálny" už od piateho roku. Ale veľmi si svoje dieťa cení. On vždy počúvne jej radu, keď opravuje svoj starý traktor. "Neviem, ako to robí, ale zdá sa, že vždy hneď vie, čo so strojom nie je v poriadku," hovorí. A je tu aj iný prípad indigového dieťaťa - čo je jav, ktorý sa v poslednom čase veľmi rozmnožil.
Rok 2012 je pre indigové deti veľmi významný. Podľa predpovedí Mayov v tom roku dôjde k "veľkému prechodu", k zmene po tom, čo sa slnko a Zem ocitne na jednej priamke, ukazujúcej smerom k stredu galaxie. Táto pozícia údajne vyvolá zánik troj-rozmerného modelu sveta. Obyvatelia Zeme budú mať príležitosť žiť vo svete štvor-rozmernom. Ale tá ponuka sa bude týkať len tých, ktorí majú myseľ rozvinutú do potrebnej úrovne - indigových detí.
Pozrite sa pozornejšie na svoje potomstvo. Výskumníci tvrdia, že až 95 % detí, narodených po roku 1994, sú deťmi indigovými. Toto fascinujúce prídavné meno je odvodené od farby óry okolo ich tiel. Vnútorné telesné orgány týchto detí majú iné funkcie. A ich imúnny systém je niekoľkokrát silnejší, než u priemerného človeka. Tieto deti majú takisto inú DNA - mutovanú. Inými slovami, pokiaľ ide o DNA, milióny obyvateľov tejto planéty vôbec nie sú ľuďmi. Na javisko sa teraz pomaly ale isto šplhá rasa nových bytostí.
Ale aj vy pokojne môžete byť indigovým chlapcom alebo dievčaťom, pretože indigový jav objavili začiatkom 90-tych rokov. Nemyslite si však, že budete robiť zázraky alebo vidieť cez steny. To je v poriadku, pretože zázraky neposilňujú indigové moci. Ľudia s indigovým darom sú múdri zvláštnym, praktickým spôsobom. Môžu napríklad tvrdiť, že oni sami si vybrali svojich rodičov dávno predtým, než ich počali. Alebo môžu rodičov učiť jednoduchým biblickým pravdám - že by si, napríklad, nemali robiť starosti kvôli peniazom, pretože keď na ne prestanú myslieť, budú mať všetko potrebné. Deti tejto novej rasy majú túžbu siahať k duchovným výškam.
...Preto by sa mali vyvinúť a aplikovať úplne nové metódy výučby. Potreby tejto novej generácie nemožno ignorovať, inak budú tieto vzácne malé stvorenia trpieť mentálnou nevyrovnanosťou. Treba mať na mysli, že toto sú pionieri novej éry, preto potrebujú našu podporu.
Čerpané z www.earth.tym.sk


Stretnutie s mimozemšťanom v Mexiku (nahrané na video)

11. července 2007 v 0:29 | hyena555 |  UFO a cesty do vesmíru

BIZARDNÉ STRETNUTIE S MIMOZEMŠŤANOM V MEXIKU NAHRANÉ NA VIDEO


Velmi bizarní událost se přihodila v minulém roce třem chlapcům v komunitě místních osadníků v jižní části Mexika, kteří se střetli s neznámým stvořením jež je vyděsilo doslova k smrti. Tento příběh znepokojil poměrně velké množství lidí a těší se velkého zájmu veřejnosti jelikož se podařilo celou událost natočit na kameru mobilního přístroje jedním ze tří svědků. Dne 20. března 2005 okolo 02.00 hodin v noci si tři chlapci hráli s míčem před domem ve městě Fraccionamiento Del Parque, které sousedí s městem Merida v oblasti Yucatánu. David Espada a další kamarád, který chce zůstat anonymní si hráli s míčem v místě poměrně dobře osvětlené místní uličky. Třetí chlapec José Alonso Herrera si hrál s mobilním telefonem zn. Sony K500i a jen tak z legrace učinil několik videozáznamů hry s míčem.

V jisté chvíli mladík David Espada ztratil kontrolu nad míčem, který se zakutálel k sloupu osvětlení. David šel pro míč a Herrera pořizoval ve dvojitém zvětšení video nahrávku této situace. Když se u sloupu David snažil vzít míč do rukou, vynořilo se zcela náhle a neočekávaně jakési stvoření z poza sloupu a vysunutou dlouhou paží chytilo chlapce za pravou ruku. Šlo o plešatou entitu s nažloutlou kůží cizího vzhledu. Kontakt trval pouze sekundu, přičemž David začal velmi křičet: "Něco mě chytlo!! Chytlo mě to !!! Je támhle !!! Vidíte to !!! ".
V této chvíli Jose Herrera duchapřítomně s použitím čtyřnásobného zvětšení se snažil zachytit místo kam David ukazoval. A stalo se něco neočekávaného. Entita se překvapivě asi na tři vteřiny znovu z poza sloupu ukázala. Chlapci byli v šoku a z místa utekli. Nemohli usnout a následující den diskutovali o jejich dramatickém zážitku a nakonec se rozhodli si toto tajemství, kvůli jeho divné povaze nechat pro sebe. Nicméně Jose Herrera je žádal aby se ještě jednou podívali na video s tím, že by se jim mohlo podařit zjistit o jaké "zvíře" by mohlo jít. David Espada to ale odmítl. Podle pozdějšího tvrzení jeho rodičů, byl chlapec tak vyděšený, že několik dní odmítal chodit ven i za bílého denního světla. Tak se zvláštní video nahrávka po několik měsíců stala tajemstvím.

Teprve poté se David Espada, jehož život se mezitím dostal do zaběhaných kolejí a Jose Herrera rozhodli o věci promluvit s několika přáteli. Reakcí byl smích a skepse, ale když ukázali natočené video smích se změnil v překvapení a šok.
Teprve 30 listopadu 2005 se o celé záležitosti během přednášky v Meridě dozvěděl badatel Jaime Maussan. Ten se snažil s chlapci spojit, což se mu po určité době také podařilo. Během setkání mohl poprvé spatřit i natočené video. Tak začalo vyšetřování celého případu. David Espeda se dodatečně zmínil ještě hlouběji o svých pocitech. Sdělil, že šlo o extrémně studenou ruku a nebo dráp, který se snažil ho kamsi táhnout. Byl to extremně ledové, ještě víc než samotný led. Ona ruka prý byla extrémně dlouhá.

Analýzou videa nebyly shledány žádné anomálie a nebo prvky, který by naznačovaly podvod. Obraz je velmi dobrý a průběh situace odpovídá slovům poškozeného svědka. Podle dostupných analytických metod bylo zjištěno, že stvoření byla vysoké asi 1, 20 metrů, přičemž délka paže byla určena na neuvěřitelných 1,37 metrů.
V současné době probíhají další analýzy, které jsou součástí poměrně rozsáhlého vyšetřování. Příběh byl také odborníky na tuto problematiku prezentován v národním televizi státu Mexiko.
Čerpané z www.earth.tym.sk

Muso Manarov a Gennadij Strekalov - videli ufo

11. července 2007 v 0:13 | hyena555 |  UFO a cesty do vesmíru

Musou Manarov

Musa Chiramanovič Manarov
Musa Chiramanovič MANAROV
(* 22.03.1959)
VESMÍRNÉ MISE:
21.12.1987 - 21.12.1988 (Sojuz-TM 4, Mir, Sojuz-TM 6)
02.12.1990 - 26.05.1991 (Sojuz-TM 11, Mir, Sojuz-TM 11)Před rokem a půl, když jsme se potkali v Hvězdném městečku, nám zkušební pilotka Marina Popovičová ukázala videofilm, na němž byl vidět podivný objekt, který jste měli zachytit při svém druhém letu. Kdy k setkání došlo a co jste vlastně pozorovali?
Zrovna probíhala návštěvní mise a veškerá naše pozornost byla zaměřena na pomalu se blížící modul. Byl jsem blízko velkého průzoru, z něhož jsem mohl pozorovat přílet našich návštěvníků. Když se modul blížil, natáčel jsem ho profesionální kamerou Betacam. Náhle jsem si všiml čehosi pod kosmickou lodí, co zpočátku vypadalo jako anténa. Teprve když jsem se podíval pořádně a zorientoval se, došlo mi, že tam žádná anténa nemůže být! Řekl jsem si tedy, že je to prostě nějaká část konstrukce. Jenže pak se to začalo pohybovat směrem od lodi. Sáhl jsem po vysílačce a křikl: "Hej, hoši, zdá se mi, že vám něco upadlo!"
To je samozřejmě dostalo do obrátek. Mám hodně zkušeností ze spojovacích manévrů v kosmu a vím, že zejména v této fázi letu by se nemělo nic ulomit. Kdyby bylo něco uvolněné, utrhlo by se to už dávno, při startu, při manévrování, otáčení, obratech, při všech těch mnohem dynamičtějších fázích letu. Teď jsme se ale jenom jemně přibližovali, bez jakéhokoli tlaku na modul.
Ta věc nás doopravdy zaujala. Vypadalo to, jako by rotovala. Bylo těžké určit její velikost, protože byla na přímce volného pohledu. S jistotou mohu říci jenom to, že nemohla být moc blízko, protože kamera byla nastavena na nekonečno. Kdyby to byl jenom šroub nebo něco podobného v naší blízkosti, tak bychom to viděli zcela jasně. Objekt tedy už byl zřejmě dost vzdálený. Každopádně nejméně sto metrů - tak daleko od nás totiž byl modul, a já jsem měl dojem, že objekt se nacházel za ním. Měli jsme sice na palubě laserový měřič vzdálenosti, jenže ten byl v jiném modulu Miru a nebyl v pohotovosti. JInak bych vzdálenost mohl stanovit přesně. Navíc jsem neměl čas, abych pro něj došel, jelikož spojovací manévr, který právě probíhal, je ožehavá záležitost, při které se nesmíte nechat moc rozptylovat.
Když jsme viděli ten film, měli jsme tentýž dojem - že rotující objekt byl vzálenější, že se nacházel za raketovým modulem.
Ale přece se nemohl vynořit z ničeho nic! Pravděpodobně letěl za raketou, o něco níže. Kdyby letěl před ní, všiml bych si ho dřív, protože by zakrýval část modulu. Filmoval jsem dál, hledáčkem kamery jsem všechno viděl černobíle.
Jak dlouho jste to pozoroval?
Několik minut. Dnes už to nevím přesně. Nedíval jsem se na hodinky, můžete to ale zjistit na videofilmu. Až do přiblížení a do té doby, než objekt zmizel, jsem natáčel. Pak začal spojovací manévr, museli jsme přijmout loď a nechat všechno ostatní stranou.
Musím říct, že stejně jako každý jiný jsem i já slyšel o UFO. Jenže mnoho autorů uvádí, že chování UFO je v našem fyzikálním světě spíš neobvyklé, a tady jsem měl dojem, že to je obyčejný kovový objekt. Odrážel paprsky jako běžný kov a pohyboval se podle Keplerových zákonů nebeské mechaniky. Jeho pohyb a rotace očividně podléhaly zákonům gravitace. Z tohoto hlediska na něm nebylo nic neobvyklého. Vlastně jedinou mimořádnou věcí bylo jeho objevení se v tom okamžiku na tom místě.
Nedomnívám se, že by to mohl být kosmický odpad. Na oběžné dráze Země je ho sice spousta - družic, vyhořelých stupňů raket, atd. - ale ten eviduje naše kontrola kosmického prostoru. A podle jejich výpovědi tam nic nebylo. Myslím, že je velmi pravděpodobné, že tento objekt měl velikost jednoho nebo jednoho a půl metru.

Gennadij Strekalov

Gennadij Michajlovič Strekalov
Gennadij Michajlovič STREKALOV
(* 28.10.1940)
VESMÍRNÉ MISE:
27.11.1980 - 10.12.1980 (Sojuz T-3, Saljut 6)
20.04.1983 - 22.04.1983 (Sojuz T-8)
03.04.1984 - 11.04.1984 (Sojuz T-11, Saljut 7)
01.08.1990 - 10.12.1990 (Sojuz TM-10, Mir)
14.03.1995 - 07.07.1995 (Sojuz TM-21, Mir)

Věřím v existenci velkého počtu jiných světů a civilizací, které jsou daleko vyspělejší. Nemůžeme být tak egoističtí a tvrdit, že vědomí existuje pouze tady, na tomto zrnku písku ve vesmíru jménem Země. Těžko říct, na jaké úrovni, na jakém stupni evoluce se v kosmickém měřítku nacházíme, i když pro nás je to supercivilizace. V minulém století psal Jules Verne o budoucnosti s ponorkami, balony, letadly. A všechno se stalo skutečností.
Co se týká UFO, chtěl bych říct, že svým přátelům závidím. Mnoho z nich vidělo "létající talíře". A jsou to velmi zodpovědní kolegové. Já to štěstí ještě neměl.
A co jste tedy viděl?
Během letu v roce 1990 jsem zavolal velitele: "Pojď k oknu!" Bohužel, a to se stává často, se nám nepodařilo dost rychle vložit film do fotoaparátu a vyfotografovat to. Dívali jsme se na Nový Founland. Atmosféra byla jasná. Najednou se objevila jakási koule. Přirovnal bych ji k vánoční kouli na stromeček, byla krásná, třpytivá. Pobyla tam asi deset vteřin a pak zmizela stejně záhadně, jako se objevila. Co byla zač, jakou měla velikost, nevím. Nebylo tam nic, s čím bych ji porovnal.
Byl jsem jako zasažený bleskem. Byla to perfektní koule a nádherně se třpytila. Ohlásil jsem to kontrolnímu středisku pro kosmické lety. Vyjádřil jsem se, že jsem viděl jakýsi neobvyklý jev. Slova jsem volil úmyslně opatrně. Nechtěl jsem, aby o tom někdo spekuloval a pak mě citoval...
Víte o nějakých dalších neobvyklých pozorováních?
Jak vidíte, kosmounati jsou opravdu opatrní lidé. Jsou považováni za důvěryhodné, a pokud něco řeknou, vzbudí to značnou pozornost. Proto když mluvím o tom, co jsem viděl, snažím se být co nejstřídmější. Přesto mohu s klidným svědomím říci, že třeba Kovaljonok viděl něco jako podvodní proudění, příkop ve vodách oceánu. Dodnes nevíme, co to bylo.
Čerpané z www.earth.tym.sk

Vladimír Kovaljonk a Pavl Popovič - videli ufo

11. července 2007 v 0:09 | hyena555 |  UFO a cesty do vesmíru

Vladimír Kovaljonk

Vladimír Vasiljevič Kovaljonok
Generálmajor Vladimír Vasiljevič KOVALJONOK
(* 03.03.1942)
VESMÍRNÉ MISE:
09.10.1977 - 11.10.1977 (Sojuz 25)
15.06.1978 - 02.11.1978 (Sojuz 29, Saljut 6)
12.03.1981 - 26.05.1981 (Sojuz T-4, Saljut 6)Ve vesmíru jste prý viděl něco, co mohlo souviset s mimozemskou inteligencí.
Myslím, že o kosmonautech i o mně osobně koluje hodně legend, reportéři mají často sklon přehánět. Ale je samozřejmé, že kosmonautika se jako nový obor setkává s mnoha neobvyklými jevy. Lidé byli na oběžné dráze svědky věcí, které by na zemi vidět nemohli.
Vrátím se ale k setkání, na které jste se ptal. Bylo to 5. května 1981, kolem osmnácté hodiny. V tom okamžiku jsme se nacházeli nad jižní Afrikou a směřovali k Indickému oceánu. Právě jsem cvičil, když jsem okénkem zahlédl podivný objekt, jehož přítomnost jsem si nedokázal vysvětlit. Ve vesmíru je nemožné stanovit vzdálenost. Malý objekt může vypadat jako velký, hodně vzdálený objekt, a naopak. Někdy dokonce i oblak prachu připomíná velké kompaktní těleso. Tento objekt měl tvar elipsy a letěl souběžně s námi. Zepředu se zdálo, jako by rotoval ve směru letu.
Letěl přímým směrem, nebo dělal při letu nějaké neobvyklé pohyby?
Letěl jen přímým směrem. Náhle došlo k něčemu, co se podobalo explozi. Bylo to nádherné na pohled. Kolem tělesa se objevily záblesky zlaté barvy, potom, o sekundu až dvě později, následoval na jiném místě druhý výbuch: Z trosek pak vystoupily dvě překrásné zlaté koule...
Bylo v těch koulích něco?
Nebylo tam nic. Po té explozi jsem už viděl jen bílý kouř a ty koule podobné oblakům. Než jsme se ponořili do tmy, proletěli jsme takzvaným terminátorem, zónou mezi osvětlenou a neosvětlenou zemskou polokoulí. Letěli jsme na východ, a když jsme vstoupili do temnoty zemského stínu, všechno zmizelo.
Je mnoho pilotů, kteri na nebi viděli podobné objekty. Možná pro tato pozorování existuje fyzikální vysvětlení, ale zajímavé je, že spousta různých lidí pozorovala stejný druh objektů. Domníváte se, že to může být projev jiné inteligence?
Nechci to vyloučit, nechtěl bych tento jev popírat. Po tom všem, co jsem viděl, ho popřít ani nemohu. Viděl jsem ty pohyby a byly pro mne dostatečným důkazem, že tento objekt není obyčejný kosmický odpad. Neřízené těleso by totiž takové manévry nikdy nedělalo. Tyto pohyby nedokážeme fyzikálně vysvětlit.
Dokážete pravděpodobně lépe než kdo jiný rozlišit, zda se hmotný objekt pohybuje po své přirozené dráze, nebo zda je řízen nějakou inteligencí...
Letělo to paralelně s námi, domnívám se tedy, že se jednalo o řízený objekt. Pohyby, které při letu vykonával, rozhodně nebyly náhodné.
Tedy pilotovaný objekt?
Přesně tak.

PAVL POPOVIČ

Pavel Romanovič Popovič
Generál Pavel Romanovič POPOVIČ
(* 05.10.1930)
VESMÍRNÉ MISE:
12.08.1962 - 15.08.1962 (Vostok 4)
03.07.1974 19.07.1974 (Sojuz 14, Saljut 3)
Také generál Pavel Romanovič Popovič má svou záhadu z výšek. Co se přihodilo vám?
S něčím neznámým, s něčím, co neumím vysvětlit, jsem se setkal jen jednou. Bylo to v roce 1978, když jsme letěli z Washingtonu do Moskvy. Byli jsme ve výšce něco přes deset kilometrů. Když jsem se podíval předním sklem, náhle jsem zpozoroval, že asi tisíc pět set metrů nad námi letí v paralelním kurzu zářivě bílý rovnostranný trojúhelník, který mi připomínal plachetnici. Pohyboval se dopředu ve vzpřímené poloze. Měli jsme rychlost téměř tisíc kilometrů v hodině, přesto nás bez obtíží předhonil. Soudím, že musel být nejméně o pět set kilometrů v hodině rychlejší.
Na tuto záhadu jsem upozornil všechny cestující i členy posádky. Pokoušeli jsme se zjistit, co to může být, ale všechny pokusy objekt identifikovat ztroskotaly. Jako letadlo to nevypadalo, mělo to perfektně trojúhelníkový tvar a v té době tak ani žádné letadlo nevypadalo. Toto pozorování UFO mě přivedlo k přesvědčení, že bych se tímto problémem měl zabývat. Po studiu písemných i ústních zpráv svědků pozorování, kontaktních osob a podobně jsem dospěl ke znepokojivému závěru. Nevím, zda se mnou vy a ostatní ufologové budete souhlasit nebo ne, ale domnívám se, že když člověk zevrubně zkoumá uveřejněné zprávy, může velkou část pozorování z nejrůznějších důvodů odložit. Ale ty zbývající případy představují závažný problém.
Jaký jste si udělal závěr?
Můj první let do vesmíru v roce 1962 trval pouhé tři dny a tenkrát jsem neměl čas se něčím takovým zabývat. Ale při svém druhém letu, který byl delší, jsem o tom již přemýšlel. Letěli jsme uprostřed černého vzduchoprázdného prostoru, nad námi byl Měsíc. Bylo zjevné, že hvězdy jsou velmi daleko. A mě napadlo, že tohle všechno někdo stvořil. Říkáme, že vesmír funguje díky zákonům vesmírné mechaniky, a je to snad pravda. Ale z nějakého důvodu se to všechno otáčí a pracuje v dokonalém souladu. Není to ani zdaleka ten "velký chaos", o kterém mnozí mluví. Všechno pracuje precizně. A tak mě napadlo, že tu s největší pravděpodobností něco bude. Někdo tomu může říkat třeba Bůh, jiný "univerzální vědomí". Nevím, jak to pojmenovat, mám však dojem, že tu něco takového je.
Čerpané z www.earth.tym.sk

Záhada stredovekej mapy - Piriho Raisa

10. července 2007 v 23:41 | hyena555 |  Ostatné zaujímavosti

ZÁHADA STREDOVEKEJ MAPY PIRIHO RAISAJedná se o mapu, kterou nalezla skupina historiků v roce 1929. Podrobný výzkum ukázal, že mapa, namalovaná na gazelí kůži, byla vytvořena admirálem tureckého loďstva jménem Piri Reis v roce 1513.
Reis, jehož zálibou byla kartografie, měl díky svému vysokému postavení přístup k tajným dokumentům uloženým v konstantinopolské knihovně. Admirál v ručně psaných poznámkách na krajích mapy přiznává, že mapu nakreslil podle velkému množství zdrojů, z nichž některé pocházely až z roku 400 před naším letopočtem. Mapa ukazuje západní pobřeží Afriky, východní pobřeží Jižní Ameriky a severní část Antarktidy, a zvláště tato část je mimořádně podrobně zakreslená. Obrázok “http://tajomstva-nasej-planety.ic.cz/clanky/obrazky/piri002v.jpg/” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby.Co však vědci nemohou dodnes vysvětlit je nejen skutečnost, že Reis dokázal přesně nakreslit pobřeží Antarktidy 300 let před jejím objevením, ale mapa navíc zobrazuje pobřeží ležící dnes pod ledovcem. Geologické důkazy navíc nezvratně dokazují, že lidské oko mohlo pobřeží Země královny Maud spatřit bez ledové přikrývky naposledy někdy kolem roku 4000 před naším letopočtem. Od té doby je již Antarktida pokryta souvislou vrstvou ledu. Americké letectvo porovnávalo v roce 1960 mapu s výsledky švédsko-britské expedice mapující seismický profil této oblasti v roce 1949 a našlo mimořádnou shodu. Nutno ale připomenout, že v této oblasti je tloušťka ledovce zhruba 1.500 metrů.

Ve středověku cirkulovala celá řada map podrobně mapující zejména oblast Středozemního moře, existují i kusé zprávy o existenci tajných map ukazujících neznámé oblasti. Tvrdí se, že Kolumbus jednu z těchto tajných map vlastnil.

Kde Piri Reis načerpal všechny své informace, to není dosud prokázané. Je možné, že se mu do ruky dostaly mapy, které byly kdysi uloženy v knihovně v Alexandrii, což byla nejdůležitější knihovna antické doby. Některé mapy z velké konstantinopolské knihovny se do Evropy dostaly po čtvrté křižácké výpravě v roce 1204.

Mapu v padesátých letech testovala kartografické oddělení amerického námořnictva, po přenesení mapy na povrch globusu se ukázalo, že údaje jsou nečekaně přesné. Podle některých odhadů je podobnou přesnost možné dosáhnout pouze při leteckém průzkumu. Navíc pro některé části mapy byla použita spheroidní trigonometrie, která byla objevena až v prostředku 18. století. Richard Strachan z ústavu Massachusetts Institute of Technology vyvozuje, že vedle trigonometrie bylo nutno znát buď zakřivení Země nebo přímo skutečnost, že je Země kulatá. Výpočet rovnoběžek je navíc pozoruhodně přesný, ale první nástroje pro podobně přesný výpočet byly objeveny Johnem Harrisonem až v roce 1761.

A tak Reisova mapa ukazuje místa Země, které v té době nemohl nikdo spatřit, a ani způsob jejího zhotovení neodpovídá znalostem té doby.
Čerpané z www.earth.tym.sk

Američania na Mesiaci - falzifikácia Hollywoodu (časť 2)

10. července 2007 v 18:22 | hyena555 |  UFO a cesty do vesmíru

AMERIČANIA NA MESIACI - FALZIFIKÁCIA HOLLYWOODU


Armstrong bol v Langley v roku 1970, 6 mesiacov po tom, čo údajne pristál na Mesiaci a po ňom i Apollo 12. Po šiestich mesiacoch sa evidentne vrátil k simulátoru, aby si premyslel, čo by sa ešte dalo vylepšiť, aby oklamaný svet slepo uveril, že pred pol rokom skutočne pristál na Mesiaci. Prečo by sa NASA toľko zaoberala maketami Mesiaca po tom, čo Armstrong na ňom pristál? Museli vytvoriť veľmi realistické falzifikáty pre budúcnosť, keď už dôverčiví diváci budú mať k dispozícii vyššiu kvalitu obrazu.
Pri pohľade z vrcholku žeriava na simulovaný mesačný povrch James Hansen napísal: "Aby simulované pristátie vyzeralo čo najdôveryhodnejšie, vyplnil (Donald) Hewes so sojimi ľuďmi teleso osemhrannej červenobielej konštrukcie hlinou a všetko vymodelovali tak, aby sa to podobalo mesačnému povrchu. Potom namontovali v správnych uhloch svetlomety, simulujúce mesačné osvetlenie a na zadnú stranu portálu zavesili čiernu zástenu napodobňujúcu bezvzdušnú mesačnú oblohu. Hewes sa osobne šplhal ko kráteroch s plechovkou čiernej farby, ktorú striekal tak, aby astronauti videli tiene, ktoré by pozorovali pri reálnom pristátí na Mesiaci. (A.W. Vigil: Simulácia pilotovaných kozmických letov vo výskumnom centre Langley, str. 375)
Nasledujúci citát je z knihy "Spaceflight Revolution: NASA Langley research Center from Sputnik to Apollo", od Jamesa R. Hansena, Washington, NASA, 1995, str. 373-378:
"Pozemný simulátor nevyhovoval štúdiu problematiky z posledných fáz pristátia predovšetkým preto, lebo nebolo možné dostatočne realisticky vizuálne simulovať scénu. Bolo teda nutné pustiť sa do letových simulácií, ktoré mohli poskytnúť realistické zrakové podnety. Jedno z výskumných zariadení skonštruovaných za účelom štúdia finálnych fáz mesačného pristávania máme prevádzku v Langley.
Ide asi o 80 metrov vysoký žeriav. Jeho systémy podporujú päť šestín váhy vozidla pomocou lán ovládaných servomotorami..."
Rýchlosť prechodu z približovacej na orbitálnu je úplne smiešna, každé plavidlo pohybujúce sa takou rýchlosťou by sa rozbilo o mesačný povrch. Nikto nemôže riadiť kozmické plavidlo spôsobom predvedeným vo filme a v skutočnosti to ani nikto neurobil. Nasledujúce obrázky presne ukazujú ako to všetko bolo.
NASA potrebovala vytvoriť dokonalú maketu mesačného povrchu. Na sfalšovanie mesačnej misie vynaložila neuveriteľné množstvo času, námahy a prostriedkov. Muselo to vyzerať tak čisto, aby dokázali presvedčiť celý svet o svojej vedúcej úlohe v kozmickom priestore.
Na obr. vyššie vidíme veľkú bielu guľu, za ktorou je zatiaľ čisté plátno. Takto vypadala scéna predtým ako tím zahájil práce na premene gule v autenticky vypadajúci Mesiac s plasticky prevedenými krátermi. Všimnite si kulisy okolo "Mesiaca". Na tejto dráhe sa pohybovala kamera, ktoré najprv snímala rotujúcu guľu (približovanie k Mesiacu) a potom sa zhúpla a začla skenovať mesačný povrch. Na snímku vidíme povrch po dokončení. Ak by sme zo scény odstránili chlapa, ľahko uveríme, že ide o záber z modulu Apollo, ktorý obieha Mesiac.
NASA tvrdí, že fotografia predstavuje odvrátenú stranu Mesiaca fotografovanú z Apolla 8, ide však o falzifikát, pretože Apollo nikdy neopustilo zemský povrch.
Nakoniec - podľa postavenia Mesiaca musela byť na jeho odvrátenej strane absolútna tma. Porovnajte si túto sféru s guľou. Všetky obrázky však majú tmavé pozadie. To pochopiteľne uľahčilo retušovanie, aby bol zaistený skutočne čierny priestor na fotografii. Úmyselne však nedali na konečné obrázky žiadne hviezdy.
Takto boli vyrobené i niektoré obrázky s astronautmi na Mesiaci, ktoré boli neskôr upravené spôsobom, aby dôkladne falšovali a vytvorili ilúziu pobytu na Mesiaci.


Američania na Mesiaci - falzifikácia Hollywoodu (časť 1)

10. července 2007 v 18:21 | hyena555 |  UFO a cesty do vesmíru

AMERIČANIA NA MESIACI- FALZIFIKÁCIA HOLLYWOODU


Americkí astronauti kozmickej lode "Apollo" zrejme nikdy neboli na Mesiaci. Ako tam tiež neboli ich ďalší kolegovia z NASA. K takémuto senzačnému záveru prišiel novinár - bádateľ Jim Koller. Videofilm Kollera "Je to všetko iba papierový Mesiac" a nasledujúci náznak svetového škandálu, fakticky pritisli vedenie NASA k stene.
Veľká časť pozadia bola nafotografovaná a natočená v kulisách zariadenia v Langley Research Center v Hamptome.
Plán s cieľom fingovať lety a pristátie na mesiaci sa rozbehol na začiatku 60 - tych rokoch, pretože vedcom z NASA bolo úplne jasné, že Kennedym uhladene proklamované lety s ľudskou osádkou k Mesiacu sú v danom časovom úseku osem rokov absolútne neuskutočniteľné. S plánmi fingovať misiu na Mesiac bol najviac oboznámený Johnson a bol to on, kto uvalil vysoký stupeň utajenia na väčšnu Apollo materiálov, ktoré nesmú byť sprístupnené do roku 2026.
Nixon sa ujal funkcie krátko pred Apollom 11 a pokračoval pod vedením CIA v lžiach, aby posilnil americkú hrdosť a vtedy veľmi chatrné národné povedomie. Z Armstrongových reakcií a výrazu tváre pri prvom rozhovore po návrate možno zreteľne vyčítať, že si je vedomý toho, že nikdy nebol ani blízko Mesiaca a je nútený klamať miliónom ľudí. Správa sa nervózne a čumí na dosku stola pred sebou ako malý chlapec, ktorého kára učiteľ. Ukrýva pre kamerou svoju vinu. Takto sa nechová muž, ktorý práve napísal kus histórie.
Hádam najväčšie prerieknutie učinil šéf NASA Dan Goldin, ktorý v rozhovore pre britskú televíziu prehlásil, že ľudstvo sa zatiaľ nemôže odvážiť na obežnú dráhu okolo Zeme (teda za hranicu 250 míľ) do kozmického priestoru, pokiaľ nenájde spôsob ako sa chrániť pred nebezpečenstvom kozmického žiarenia. Určite mu v tej chvíli muselo vypadnúť, že jeho predchodcovia vyslali celkom 27 astronautov za túto hranicu.
CIA sa domnievala, že ľudia v komunistických krajinách neovplývajú inteligenciou a preto budú dostatočne dôverčiví, aby uverili čomukoľvek. (chyba: kubánske školy už v roku 1969 líčili Apollo ako obrovský podvod). Ak by teda USA ohromili svet senzačným ľudským a technologickým výkonom, mohlo by to vyvolať obrat a presvedčiť váhajúce krajiny, že jedinou cestou vpred je demokracia po vzore USA. Bol to samozrejme žalostný ťah. Na otázku prečo od programu Apollo neprebehli žiadne ďalšie misie má NASA chabú odpoveď: nemôže si to dovoliť. V skutočnosti ani v roku 2003 nemajú technológiu potrebnú k takémuto výkonu.
Langley je tajné výskumné zariadenie NASA, ktorého osadenstvo je pod prísahou. Tu sú uložené všetky záznamy týkajúce sa programu Apollo, spolu s ďalšími artefaktmi. Tunajšie vybavenie umožňuje uskutočniť takmer čokoľvek, sú tu fingované pozadia, simulácie obežnej dráhy atď.
Nepriehľadnuteľným dôkazom je obrovský mostový žeriav. Bol postavený v rokoch 63/64 s jediným účelom - čo najdokonalejšej simulácii mesačných pristátí.
Prvotným úmyslom bolo natočiť pristávacie kozmonautov na Lunárnom module (LM). Jeho stúpanie a klesanie by sa dialo pomocou žeriavu.

Pod maketou bol vytvorený mohutný ventilátor napájaný káblom zveseným zo žeriava. Týmto ventilátorom mal byť zaistený efekt "rozptyľovania prachu tryskou raketového motora", keď sa maketa priblížila k povrchu Mesiaca.

Area 51

10. července 2007 v 16:52 | hyena555 |  UFO a cesty do vesmíru

AREA 51

Oficiální mapa končí 190 km severozápadně od Las Vegas v Nevadské poušti, zde se nachází tajné testovací území zvané též AREA 51, která se svojí rozlohou blíží k rozloze Švýcarska. Vstup do této oblasti je zakázaný a vzdušný prostor nad ní patří k nejvíce střeženým ve Spojených státech. Řeč je o území leteckých sil Nellis a základně jederných zkoušek častěji známých jako oblast 51.
Oblast 51 byla založena v roce 1957 a plnila funkci jaderné základny, ve které letecká továrna Lockheed zdokonalovala výzvědná letadla pro potřeby CIA. Dodnes se tu testují nejnovější americké zbraně, mezi jinými tu probíhaly zkoušky s bombardérem Stealth. Oblast 51 byla vždy obestřena tajemstvím. Americké letecké síly potvrdily její existenci teprve v roce 1994.
Na obrovitém teritoriu Nellis Air Force Range existuje území, které je téměř pro všechny piloty světa tabu. Tomuto území se říká Dreamland.
Ať to zní jakkoli paradoxně, ani piloti z Nellis nejsou oprávněni vniknout do vzdušného prostoru nad tímto územím. Letci ho znají vzhledem k jeho pravoúhlému tvaru kromě jiného jako The Box (Bednu), ale bývá rovněž označován jako Red Square (Rudý čtverec). Této zóně je nutné se za každou cenu vyhnout. Všichni piloti kteří létají kolem zmíněné oblasti dobře vědí, že poušení zmíněného zákazu může snadno skončit sestřelením a smrtí. Od 11.srpna 1961 je tato oblast - vzdušný prostor R-4808 - oficiálně vyhlášena za uzavřenou.
Dreamland neboli "Země snů" je skryta za vysokými horskými pásmy. Pohled na mapu odhalí, že tato nejvíce uzavřená oblast představuje území o rozloze zhruba 40 x 40 km na němž se nacházejí dvě vyschlá jezera. Na severovýchod od obou jezer se nachází Groom Dry Lake. Ačkoli existují fotografie, které jednoznačně prokazují že na jeho západním břehu je vybudována opravdu veliká vojenská základna a sposta věrohodných svědků, armáda i další oficiální místa hrají při dotazech na poslání tohoto komplexu už dlouhé roky mrtvého brouka.
A ještě více se zamlžuje stav v souvislosti s druhým vyschlým jezerem jihozápadně od Groom Lake v oblasti Area 51. O Papoose Lake toho doposud víme jen velmi málo. Rozkládá se hlouběji a skrytěji v Dreamlandu a lze ho jako světlou plochu pozorovat a rozpoznat jen z nejvyšších a velmi vzdálených horských vrcholků. Jezera Groom a Papoose jsou vzájemně oddělena horským pásmem Papoose Mountain Range. A právě v tomto pohoří se podle všeho nachází jedno z největších tajemství naší planety (UFO).
DRUHY CLANOK

Severne od Las Vegas, neďaleko od hory Freedom Ridge v Nevadskéj púšti na ploche niečo cez 15 000 km2 sa nachádza jedna z najväčších, najtajnejších a najlepšie chránených území americkej armády. Je obklopená skoro zo všetkých strán horami a siaha až ďaleko do celkom neobývanej púšte. Nieje prístupná žiadnej verejnosti, len armáde a to len tým vyvoleným. Leží na dne obrovského vyschnutého jazera "Groom", naprieč ktorým prechádza najdlhšia pristávacia plocha na svete. Medzi pilotmi sa tento svet tiež nazýva ako "Dreamland" - Zem snov. Ibaže táto základňa je tajná - neexistujú teda pre ňu financie zo štátneho rozpočtu amerického štátu. Je preto financovaná z tzv. "Čierneho rozpočtu" od americkej armády a pohybuje sa okolo 35 miliárd USD. Jedná sa tak o vlastní svet, v ktorom platia iné zákony a ktoré podliehajú prísnemu utajeniu a bezpečnosti. Ide o územie, kde prebiehali prvé podzemné skúšky atómových zbraní, kde sa konali tajné cvičenie amerického vojska, ktoré mali simulovať vypuknutie tretej svetovej vojny. Najskôr sa tu začal prevádzať výskum a cvičné lety s najnovšími typmi bojových lietadiel amerického letectva. Bol tu skonštruovaný a vyskúšaný známy neviditeľný stroj "Stealth". Niektoré cvičné lety týchto lietadiel boli dokonca neďaleko odtiaľto zachytené radarom pri rýchlosti vyššej ako 1 600! km/h. Medzi ďalšími lietadlami patrí "Aurora", ktorá je schopná dosiahnuť rýchlosti 6M.
Bob Lazar, vedec, ktorý pracoval v "Area 51" v roku 1989 prezradil pre americkú televíznu verejnosť tieto dôležité fakty: Celkom 9 kusov UFO sa nachádza tu na základne, 4 z nich sú dokonca nepoškodené, 2 poškodené po údajnom zrútení a 3 z nich sú rozobrané pre vedecké skúmanie. Pri skušobných letoch tieto UFO nevydávajú žiadny zvuk a na ich pohon je využitá gravitácia, ako vlna po ktorej sa UFO pohybujú. Vďaka pohonu na princípu vytvárania vlastnej gravitácie môže sa teleso pohybovať veľmi vysokou rýchlosťou a bez závislosti na pôsobení cudzej gravitácii. Niektoré pokusy sú tu natoľko tajné, že pokiaľ niektoré UFO sa chystajú k letu, ozve sa na základne sirény a personál, ktorý sa nachádza vonku mimo podzemných priestorov až na niekoľko vyvolených musí každý ľahnúť tvárou k zemi aby nevidel žiadne detaily. Ale najzaujímavejšie je zo všetkého tvrdenie, že v podzemných priestoroch za zvláštnych podmienok boli ( a treba ešte sú ) udržiavaný pri živote dve bytosti z týchto vesmírnych lodí. Medzi najnovšie správy z tohoto Sveta patrí bezpochyby to, že tu bola natočená cudzia mimozemská bytosť. Tieto zábery boli úspešne prepašované von cez základňu a dostali sa nedávno na verejnosť.
Teraz by som chcel prezradil pár výrokov tých, ktorí priamo v tejto základne pracovali, alebo sú veľmi blízko informovaní o tom čo sa tam vlastne dielo a deje. Jeden muž, ktorý tam strávil 10 let len povedal "Máme tu také veci, o ktorých sa ani nezdá Georgeovi Lucasovi v Hviezdnych Vojnách". Iný povedal "Máme tu také veci, ktoré akoby ani nepochádzali z tohoto sveta". A ďalší na otázku či existuje UFO? odpovedali "UFO existujú - rovnako ako mimozemské, tak i vyrobené ľuďmi". Táto základňa bola verejne priznáva až po 40 rokoch. V tomto prehlásení sa doslova píše " Area 51 je územie využívané k testom technológii a systémov, ku cvičeniu a úlohám, ktoré sú dôležité pre efektívnosť obranných síl a bezpečnosť štátu. Niektoré operácie, ktoré sa prevádzali skôr alebo sa prevádzajú teraz, sú naďalej tajné a nejde teda o nich hovoriť". Na záver chcem dodať, asi i naďalej tento " Svet " zostane verejnosti zahalený svojím tajomností a bezpečností. Možná sa, ale niekedy dočkáme pravdu o tom čo sa tam naozaj deje.Krištálová lebka

10. července 2007 v 4:55 | hyena555 |  Ostatné zaujímavosti

KRIŠTÁLOVÁ LEBKA


Historie lebky:
Byla objevena výpravou vedenou jistým archeologem Michell-Hedgesem, který pátral po troskách Atlantidy u mayského města Lubaatun. Nalezla jí 17tiletá dcera archeologa v roce 1925. Spodní čelist pak byla objevená o 3 měsíce později. Samozřejmě to byl unikátní objev a kde kdo to Michell-Hedgesovy záviděl. Dokumenty Britského muzea se snažily přesvědčit, že lebku si archeolog koupil na aukci v roce 1943. Muzeo také naznačuje, že neexistují žádné fotky vyfocené dříve jak v roce 1943. Podle nynějších výzkumů by mohla lebka dosahovat až 3600 let. Takže jak sami vidíte, historie o původu a nalezení je zatím celkem nejasná.
Vědecká teorie:
Křišťálová lebka je vyrobena z extrémně čistého křišťálu, který je bez sebemenší vady. Je vyrobena z jednoho kusu a má dokonalé tvary. Její velikost je zhruba 13 x 13 x 18 centimetrů a spodní čelist je pohyblivá a odjímatelná. Firma Hewlett-Packard, dělající na lebce testy vyšla s teorií, že by základní tvar mohl být vyroben z diamantu a pak detaily dotvořeny ze směsí vody a křemičitých písků. Podle firmy by výroba takové lebky trvala 300 let. Jenže problém je v tom, že ani při dnešní technologii by nikdo nebyl schopen takovou lebku vyrobit. V knížce Svět záhad Artura C. Clarka, kterou jsem si půjčil od sestřenice se píše, že lebka se vyráběla na zakázku v Číně. Používala se jako kultovní objekt. Při pohledu do ní se zjevují scény lidských obětí.
Ale lebka není jediná. Je jich více z různých materiálů (ametyst a méně kvalitní křišťál). Ovšem jen 2 mají pohyblivou čelist. Ale pokud budeme počítat i méně propracované lebky, dohromady je jich nelezených 21.
Zajímavé je, že křišťálová lebka je vymodelovaná podle předlohy lebky Evropana. Ale podle příliš přímé linie čelisti by mohla být vymodelovaná podle amerického indiána. Je tedy možný původ z Jižní Ameriky. Původní vlastník mohl být indián používající lebku jako posvátný znak.
Podla mňa sa používala na magické rituály !

Čo sa skrýva na mesiaci (časť 2)

10. července 2007 v 2:20 | hyena555 |  UFO a cesty do vesmíru

ČO SA SKRÝVA NA MESIACI ??

Některá pozorování
1783 První (?) pozorování světel (?) na Měsíci. Byla to světlá skvrna pozorovaní W. Herschelem.
1787 W. Herschel pozoroval světlé body na tmavé části Měsíce. Považoval je za sopky.
1790 Podobné zářivé body pozoroval 1. října při zatmění Měsíce Nevil Maskelyne.
1794 H. P. Wilkins 7. března celkem pozoroval jasné světlo v tmavé části Měsíce. Světlo svítilo asi 15 minut.
1870 Pozorována jakási záře v kráteru Plato.
1867 V kráteru Birt pozoroval Elger objekt připomínající kříž.
1877 V kráteru Plato pozoroval dr. Klein svítící trojúhelník.
konec 19. St. (po roce 1869) V Mare Crisium byly pozorovány světelné signály, během tří let celkem na 2000 náležitě potvrzených pozorování světelných jevů vč. geometrických tvarů (kříže, trojúhelníky, kruhy aj. ), které potom najednou ustaly
začátek 20. st. W. H. Pickering pozoroval záři v kráteru Eratosthenes a opakovaně a často přelety nějakých částic přes tmavý měsíční disk, což považoval za tahy měsíčního hmyzu dobře si však vědom toho, že na Měsíci žádný život být nemůže.
V té době došlo i k mnohočetným pozorování různých světel v kráterech Aristarchos, Plato, Euxodus, Proclus aj. , k pozorování červeného světla (vyvěrajících plynů?) v kráterech Aristarchos a Kepler a zeleného světla (rovněž plyny?) na různých místech.
1931 Dne 17. června se na Měsíci objevily záblesky, které bylo možné pozorovat i bez dalekohledu.
1950 H. P. Wilkins pozoroval oválný a silně zářící předmět přelétávající nad měsíčním povrchem. O sedm týdnů později tentýž objekt na tomtéž místě pozoroval jiný astronom, dr. James Bartlett.
1955 Daniel Logue pozoroval . ledna na měsíčním povrchu půl hodiny jasné modré světlo.
Amatérský astronom K. E. MacCorkle 26. srpna pozoroval v zastíněné části Měsíce po dobu 35 vteřin jasné světlo či záři, která pomalu zhasínala
Americký amatérský astronom W. C. Lambert pozoroval 5. září dvě zřetelná světla pohybující se od pohoří Taurus k západnímu břehu Moře jasu.
1956 Robert Mills pozoroval 16. ledna na Měsíci bílé světlo, které se více než hodinu rozsvěcovalo a zase zhasínalo a přitom se barvilo do modra.
Mexický astronom Robert E. Curtis 28. Listopadu vyfotografoval na Měsíci v blízkosti kráteru Parryho několik mil velký světelný kříž. Stejné červené skvrny pozorovali později i Američané a to nedaleko kráteru Hérodotos.
1963 Japonský astronom J. Jamada se svědky pozoroval, že část kráteru Aristarchos se zabarvila do nachova, a to asi na půl hodiny.
1969 Jeden z astronautů Apolla 11 během televizního vysílání z Měsíce (šlo o přímý přenos) poukazoval na nějaké světlo, buď v kráteru nebo nad ním, a žádal vysvětlení. Dál však už jeho hlášení slyšet nebylo.
Na záznamu startu přistávacího modulu Apolla 12 dne 25. listopadu se v jednom z přelétávaných kráterů zamihotá jakési světýlko.
1971 James R. Booth, pracovník Goddard Space Center o letu Apolla 15 v dopise píše: "Během tohoto letu se skutečně událo něco, co lze současně nazvat jako zvláštní a nevysvětlitelné: Celá kazeta ALSEP, tedy soubor přístrojů, které jsou neustále v chodu a které se při každém letu Apolla zanechávají na Měswíci, najednou přestala vysílat. K našemu velkému překvapení reprodukovala záznamová kazeta SIM poté, co se astronauti vrátili na Zemi, jasné světelné signály nepříliš daleko od Hadleyovy oblasti, a to přesně ve stejnou dobu,. Kdy nastal výpadek telemetricých dat!" J. R. Booth si přál, aby jeho totožnost byla utajena, dnes však od této události uplynula dostatečně dlouhá doba, aby mohl jeho jméno být zveřejněno.
1972 Reiner Klemm z Pasova 25. dubna v oblasti kráteru Aristarchos vyfotografoval jakousi světelnou fontánu.
Astronaut Schmitt při letu Apolla 17 informoval Houston o záhadných záblescích. V přepisech těchto hlášeních se objevují věty jako: "Hej, prvně jsem viděl jasný blesk na měsíčním povrchu. Je to někde severně od Grimaldiho!" nebo "Poslyš, ty mi to nebudeš věřit. Jsem přesně na kraji Mare Orientale. Právě jsem se podíval dolů a viděl světelný signál." Dr. Farouk El Baz, spolupracovník NASA a geolog, potvrdil. Že Ken Mattingly z Apolla 16 a Ron Evans a Jack Schmitt z Apolla 17 pozorovali na západní straně Měsíce tři silné záblesky.
1985 Řecký amatérský astronom 23. Května vyfotografoval blesk na Měsíci trvající 0,8 sekundy. Nejprve to vypadalo jako vada filmu, ale analýza ukázala, že film byl skutečně něčím osvětlen.
Stopy na Měsíci
Brázdy připomínající říční koryta - Nachází se v kráteru Aristarchos v Oceánu bouří.
Dómy (Kupolovité vyvýšeniny) - Rovněž se nacházejí v kráteru Aristarchos.
Hradby- Nachází se na východním okraji Oceánu bouří, na místě přistání Luny 9 (1966). Jsou vidět na snímcích, které tato sonda pořídila - celkem šlo o čtyři panoramatické záběry. Přistání Luny 9 bylo prvním měkkým přistáním kosmické sondy na Měsíci.
Jáma pravoúhlá (Madlerův čtverec, Bartlett) - Záhadní "díra" (nebo vyvýšenina?) jasně patrná na jedné z mnoha měsíčních fotografií na jižním okraji Mare Frigoris, západně od kráteru Fontenelle. Asi vůbec poprvé byla zachycena na Schroterově kresbě z roku 1809, na fotografii této oblasti z roku 1863 však vidět není a nebyla nalezena ani později. Snad tedy šlo jen o optický klam. Na tomto místě je dnes zakreslováno pohoří Bartlett.
Most (O´Neillův most, Lunar Bridge) - Byl pozorován na západním okraji Mare Crisium, mezi výběžky jeho okrajového pohoří Promontorium Lavinium a Promontorium Olivium). Útvar je dlouhý asi 30 km, měl by se táhnout asi 1,5 km vysoko nad povrchem, jeho předpokládaná šířka činí 1250 m. Na povrch Měsíce vrhá stín. Kromě O´Neilla v roce 1953 most později pozoroval i spolupracovník NASA Farouk El Baz, O´Neillovo pozorování potvrdili také astronomové H. P. Wilkins, Patrick More a Gavrilov. Český astronom Josef Sadil však toto pozorování považuje jen za zrakový klam - optické spojení dvou menších kráterů a jejich stínů v této oblasti při upřeném pozorování.
Otisky - Astronaut Conrad (Apollo 12), neochotně v roce 1970 na tiskové konferenci v Bukurešti připustil, že na Měsíci narazili na jakési otisky, které by mohly být interpretovány i jako stopy cizích civilizací.
Otisky traktorových pásů I. - Neil Armstrong (Apollo 11) komentoval svůj výstup na měsíční povrchu v Moři klidu a kromě jiného řekl: "… asi na půl míle od nás, podle mého odhadu, jsou otisky, jako by je tam za sebou zanechaly řetězy pásového traktoru. "
Otisky traktorových pásů II. - Harrison Schmitt (Apollo 17) po přistání na Měsíci v oblasti Taurus - Littow hlásil: "Vidím tu nějaké stopy po vozidle a vycházejí rovnou z kráteru. " Místo přistání Apolla 17 však bylo krátery doslova poseté a je tedy těžko říct, který kráter měl Schmitt vlastně na mysli.
Otisky traktorových pásů III. - Na snímku sondy Lunar Orbiter č. 67-h-1135 jsou rozeznatelné stejně široké vzorkované stopy vzdáleně připomínající otisky pásového vozidla. Na jejich konci je jakýsi třpytivý objekt, který vrhá dlouhý stín.
Pahýl (Periskop) - Na fotografii pořízené sondou Lunar Orbiter 3 v roce 1967 je na jihozápadním okraji oblasti Sinus Medii vidět jakýsi objekt připomínající trosky či nějaký deformovaný sloup ve tvaru člověka s vypouklým břichem. Útvar by měl být odhadem vysoký nejméně 2,5 km.
Přímá zeď (Val, Straight Wall) - Táhne se přibližně mezi krátery Birt a Thembit jihovýchodně d kruhového pohoří Arzachel. Opakovaně byl fotografován na Lickově hvězdárně a kreslen H. P. Wilkinsem. Jeho délka se odhaduje asi na 150 m. Astronomové se domnívají, že to ve skutečnosti není žádná zeď, ale jen terénní zlom, kdy došlo k poklesu půdy na jedné straně "zdi" asi o 250 metrů.
Pyramidy I. - Po přistání v Moři klidu je pozorovala posádka Apolla 11. Jsou trojboké a snad i dokonce někde v NASA existují jejich fotografie.
Pyramidy II. - Ty pozorovali astronauti z posádky Apolla 14, opět nedaleko místa jeho přistání na Fra Mauro. Mělo by to být několik geometricky uspořádaných menších pyramid. I když NASA toto pozorování popírá, popis pyramid zazněl v konverzaci mezi astronauty a řídícím střediskem v Houstonu v přímém přenosu z tohoto letu.
Pyramidy III. - Na západním okraji Moře klidu je v roce 1966 vyfotografoval jeden z Lunar Orbiterů. Na fotografii jsou vidět dlouhé štíhlé stíny osmi jehlancovitých či kuželovitých předmětů rozmístěných na ploše cca 165 x 225 m. Nejvyšší jehlan by měl měřit asi 100 metrů.
Příkop - Pozoroval ho H. P. Wilkins v březnu 1955 v Mare Crisium a popsal ho jako dokonale rovný s kolmými stěnami a hladkým dnem.
"Ranvej" - Dlouhý pás široký asi 300 metrů táhnoucí se od trhliny v kráteru Piccolomini pozoroval 6. 5. 1954 profesor Frazer Thompson.
Sloup s pytli (s cibulemi) Měl by na výšku měřit asi 30 km, přičemž nápadné jsou na něj napojené pytlovité či cibulovité útvary. U kráteru Rost, resp. nad kráterem Schiller ho v roce 1985 pozoroval Felix A. Bach. O rok později, když tuto oblast pozoroval znovu, zjistil, že sloup se pootočil.
Trojúhelník (rovnoramenný) Útvar na fotografii z Lickovy observatoře v kráteru Ukert v oblasti Sinum Medii.
Věž Na jedné z fotografií ze sovětských měsíčních sond se tyčí jasně proti obzoru za Pahýlem. Její předpokládaná výška činí 12 km.
Základna Na fotografii kráterů Ukert, Manilius a Trienecker, kterou pořídila posádka Apolla 11 (č fotografie 4822) se objevil odraz odpovídající nějaké geometrické struktuře s lesklým povrchem. Snad by to mol být nějaký rám nebo konstrukce podpírající skleněné (?) panely. Při počítačovém zpracování snímku se objevila celá řada pevných objektů, které se tyčí 3 km nad měsíčním povrchem a jsou propojeny do jakéhosi roštu. Jeden z objektů, tzv. Zámek, se skládá z pravidelných konstrukčních prvků, vznáší se kilometry nad povrchem Měsíce a vypadá jako součást celé této struktury. Negativy příslušných snímků se v NASA ztratily, nově pořízené a NASA dodané fotografie již žádné anomálie nevykazují.
Zdi Byly v roce 1915 pozorovány na různých místech, rovné i zakřivené.

Čo sa skrýva na mesiaci (časť 1)

10. července 2007 v 2:19 | hyena555 |  UFO a cesty do vesmíru

ČO SA SKRÝVA NA MESIACI ??

Každý astronom bez váhání odpoví, že nic převratného. Měsíční povrch je pustý a neutěšený, jen holá skaliska a rozeklané okraje kráterů. Zdálo by se, že už tam ani snad není co zkoumat. Naposledy přistáli lidé na Měsíci v prosinci roku 1972 a od té doby jako by tento náš souputník pro kosmický výzkum snad ani neexistoval. Jako hlavní příčina se uvádí nedostatek finanční prostředků. Je to však jediný důvod: Mnohé indicie napovídají, že nikoliv.
Dobytí Měsíce přitom vlastně bylo otázkou několika málo let. Konec padesátých let byl v této oblasti obdobím plným nadějí a očekávání. Vývoj raketové techniky pokročil natolik, že bylo možné začít uvažovat o vyslání člověka do vesmíru i na Měsíc. K tomu jako první odstartovala 17. 8. 1958 americká sonda Pioneer 1, její start však nebyl úspěšný. Po několika dalších amerických i sovětských neúspěšných pokusech sovětská sonda Luna 1 začátkem ledna roku 1959 minula Měsíc ve vzdálenosti 5 - 6 tisíc km. V září téhož roku luna 2 dopadla na měsíc jako první těleso vyrobené člověkem. O měsíc později Luna 3 přinesla první fotografie odvrácené strany Měsíce, kterou do té doby ještě nikdo nespatřil, nebo´t Měsíc se k zemi otáčí stále jen jednou a toutéž polokoulí. První měkké přistání na Měsíci se však podařilo až o sedm let později Luně 9, a to 31. Ledna 1966. O čtyři měsíce později na Měsíci měkce přistál také americký Surveyor I. Dnes se zdá téměř neuvěřitelné, že 21. července 1969, pouhé tři roky a jeden a půl měsíce po této sondě na Měsíci přistáli i lidé, američtí astronauté. V rámci projektu Apollo se potom na měsíc podívali ještě pětkrát, v listopadu téhož roku, v únoru a srpnu roku 1971 a v dubnu a prosinci roku následujícího. A konec - další sondu k Měsíci, vojenskou Clementine, Američané vypustili až roku 1994.
Rusové na Měsíci dosáhli největšího úspěchu se svými dvěma Lunochody. Lunochod 1 byl na Měsíci úspěšně vysazen v listopadu 1970 a za deset a půl měsíce urazil vzdálenost 10,5 km. Lunochod 2 vysazený v lednu 1973 ujel 37 km. V roce 1980 jako třetí vyslali svou sondu k Měsíci i Japonci.
Souhrnná bilance měsíčního kosmického programu však není příliš optimistická. Celkem bylo k Měsíci, kromě projektu Apollo, v letech 1958 - 1976 vysláno 80 sond, z nichž 43 plánované úkoly zcela nebo částečně nesplnily. Kromě toho je více než pravděpodobné, že ani dnes o některých sondách vůbec nevíme, protože vůbec nebyly ohlášeny. U jiných zase nemáme jistotu, co vlastně bylo jejich skutečným cílem.
V americkém projektu Apollo odstartovalo celkem 11 výprav, z toho dvakrát to byl zkušební let kolem Země, dvakrát bylo dosaženo oběžné dráhy kolem měsíce bez přistání, šestkrát se podařilo na Měsíci přistát a jednou došlo k havárii (Apollo 13).
Po tomto obrovském vypětí následuje nepochopitelný útlum, jak na americké, tak na ruské straně. Vysvětlení je na první pohled logické, v souboji velmocí začaly pomalu vítězit Spojené státy a už nebylo třeba se s Ruskem předhánět. Jsou i jiné problém, hladomory ve třetím světě, sociální nepokoje v USA, rozpad SSSR, ekologie. Najednou se zdá, že je škoda vyhazovat miliardy dolarů jen tak do vesmíru a tento trend, přes jisté oživení, vlastně přetrvává dosud. Odborníci z NASA přitom tvrdí, že jsou samozřejmě schopni přistát znovu na měsíci a dopravit i lidi na Mars - pokud na to ovšem kongres dá peníze. O tom, že tato myšlenka byla v USA svého času velmi reálná, svěří i již napůl schválená marťanská mise, podle níž měly dvě kosmické lodi s šestičlennou posádkou přistát na Marsu 12. listopadu roku 1981. Je tedy otázka dalších výprav na Měsíc skutečně jen otázkou peněz?
Možná, že ne. Možná, že na Měsíci se nachází něco, co by lidé zatím vědět neměli. Třeba důkazy o existenci jiných inteligentních bytostí, než jsou lidé. I ze Země totiž byly na Měsíci pozorovány dalekohledem některé podivné jevy a objekty. V roce 1915 si tak astronomové povšimli na různých místech měsíce rovných i různě zakřivených zdí, které později zase zmizely. Dr. H. P. Wilkins 30. Března 1950 pozoroval, jak nad povrchem Měsíce letí svítící oválný objekt. Vědecký redaktor New York Heraldu John O´Neill spatřil 29. července 1953 na dně Moře neklidu stín mostu. Je třeba podotknout, že O´Neill pozoroval Měsíc pravidelně, protože to byl jeho oblíbený koníček. Moře neklidu tak naposledy pozoroval před pěti týdny a tehdy tam nic podobného neviděl. podle odhadu musela být celá konstrukce dlouhá asi 18 km. I když se to O´Neillovi zdálo neuvěřitelné, napsal o svém pozorování do Společnosti pozorovatelů planet a Měsíce a další dva astronomové, H. P. Wilkins a Patrick More jeho pozorování potvrdili. Jiní astronomové jsou však přesvědčeni o tom, že tento most je jen optickým klamem. Náš známý astronom,, odborník na Měsíc, Josef Sadil, tak na udaném místě pozoroval jen dva menší krátery. Jejich stíny mohly za určitých okolností vytvářet iluzi mostní konstrukce.
O rok později přišel s dalším pozorováním dr. Frazer Thompson, který 6. Května 1954 oznámil objev "úplně nové trhliny" v kráteru Piccolominiho. V roce 1955 pozoroval amatérský astronom K. E. MacCorkle v zastíněné části Měsíce světlo, které po 35 vteřinách zhaslo, ne však najednou, ale postupně. Mexický astronom Robert E. Curtis 26. Listopadu 1965 vyfotografoval na Měsíci v blízkosti kráteru Parryho světelný kříž. Jeho ramena byla všechna stejně dlouhá a křížila se v pravém úhlu. Většina vědců, kterým své fotografie zaslal, je přešla mlčením.
Není divu, že se na první fotografie Měsíce, zvláště pak jeho odvrácené strany, čekalo s napětím. Přesto fotografie měsíčního povrchu na první pohled nepřinesly nic překvapujícího. Americký spisovatel George Leonard se přesto pustil do systematického průzkumu 140. 000 fotografií Měsíce a upozornil, že na nich lze rozeznat útvary, které připomínají důlní díla. Z kráterů potom na různých místech vedou ven bílé stopy. Vypadají, jako by je tvořil usazený prach předtím zvířený startem nějakých neznámých těles. Na jiných fotografiích se rýsuje obrovský obelisk, který je jasně patrný proti měsíčnímu obzoru. Fotografie ze sondy Lunar Orbiter z roku 1966 ukazují osm jehlancovitých útvarů, z nichž nejvyšší by měl být asi 100 metrů vysoký. Luna 9 přinesla fotografie útvarů podobných hradbám. Trojboké pyramidy pozorovala také posádka Apolla 11. Že by přece jen pozůstatky nějakého pradávného města, které rozhodne nepostavili lidé?
Navíc dnes existuje několik desítek, možná i stovek hlášení, týkajících se pozorování UFO, tedy neidentifikovatelných létajících předmětů, v kosmu, a pochopitelně i na Měsíci. Máme k dispozici poměrně nedávné záběry podivného útvaru doprovázejícího raketoplán Discovery, jiné, starší snímky však byly NASDA dlouho tajeny. O svědectví amerických astronautů se příliš nemluvilo, pozorování ruských kosmonautů jsou zase shazována jako nevěrohodná. Jejich účelem je prý získat jen tučná honorář. Nicméně porovnáním různých pramenů lze dojít k závěru, že "létající talíře" sledovaly všechny lodě Apollo mířící k Měsíci i tamější první kroky Pozemšťanů.
Ani tím vak není problematika "záhadného Měsíce" vyčerpána. Podle jedné teorie je celý Měsíc umělým tělesem, obrovskou kosmickou lodí. A navíc prý neexistuje déle než 250. 000 let. Pro tato odvážná tvrzení existuje několik indicií. Tak například na Měsíc i na Zemi dopadá kosmický prach. Zatímco na Zemi se ničí v atmosféře, na Měsíci bez vzduchu se ukládá na povrchu. Pokud by stáří Měsíce bylo 4,6 mld. let, jak předpokládají vědci, musela by na něm ležet vrstva prachu vysoká 56 metrů. Tak tomu ovšem není.
A další indicie. Měření rezonancí na povrchu Měsíce naznačuje, že by Měsíc mohl být dutý. Také krátery na jeho povrchu jsou mělčí, než by měly teoreticky být - dosahují hloubky jen 2-3 km. "Správně" by však měly být hluboké až 40 km. Oproti Zemi má Měsíc také výrazně menší hustotu. Jeden krychlový metr Měsíce váží jen 3300 kg oproti 5500 kg krychlového metru průměrné země. Teoreticky tedy nic nevylučuje domněnku, že na povrchu Měsíce je 4 km silná pružná ochranná vrstva a pod ní asi 30 km silný krunýř. Prázdný prostor či systém dutin uvnitř by potom měl průměr úctyhodných 2370 km. Taková "kosmická loď" by mohla cestovat vesmírem nekonečně dlouho a přitom být regulérním domovem pro celé tisíce a generace mimozemšťanů.
Je však také docela dobře možné, že na měsíci nesídlí mimozemšťané, ale - lidé! Podle této teorie už na Měsíci dávno stojí společné americko - ruské základny, výchozí body pro budoucí kolonizaci Marsu. Existence takových měsíčních základen by byla docela reálná, kdyby na Měsíci byla voda, a to je v poslední době považováno za velmi pravděpodobné. "Oficiálně" se však přepokládá, že první stálou měsíční základnu se nepodaří vybudovat dříve než za padesát let.
UFO na Měsíci
srpen 1869 J. Swift před zatměním Slunce pozoroval objekt, který letěl 20 minut přes měsíční kotouč.
26. 11. 1955 Španělský astronom Garcia z Madridu pozoroval nad osvětleným povrchem měsíce tři pohybující se tmavé kotoučky v trojúhelníkovité formaci. O několik okamžiků později pozoroval obdobnou formaci, jak míří ze zastíněné části do osvětlené.
Apollo 11 Když se přistávací modul oddělil od mateřské lodi, Collins, který zůstal na palubě, se domníval, že pozoruje modul, ale pak se opravil: "Viděl jsem podezřelý malý bílý objekt… Jeho souřadnice byly (šum) přesně na jihozápadním okraji kráteru. Ale asi byste to věděli, kdyby se nacházel na takovém místě. Vypadá to, jako kdyby přistávací modul stál značně šikmo. Je na jihozápadní straně menšího kráteru. "
Jakási UFO seřazená na kraji kráteru pozorovala posádka lunárního modulu Apolla 11 na Měsíci. Radiový záznam zachycený radioamatéry však NASA nezveřejnila.
Krátce před dosednutím modulu na povrch Měsíce je na záběrech NASA zřetelně vidět jakási kulatý objekt, který se nejprve blíží k modulu, potom se prudce otáčí a mizí ze záběru. (Tento záběr je možné shlédnout v oficiálním filmu NASA nazvaném "For All Mankind".
Apollo 12 Když přistávací modul startuje z Měsíce, objeví se letící objekt, který se nízko nad měsíčním povrchem řítí šikmo k modulu. Přitom je vidět i tok, jak kratičce zasvítí jakési světélko v jednom z přelétávaných kráterů.
Světla na Měsíci Během posledních dvou set let byla na Měsíci pozorována světla i záblesky, kterým se někdy také říká TLP (Transient Lunar Phenomena čili pomíjivé (přechodné) měsíční jevy. Vědci jejich existenci nijak nepopírají a jejich existenci vysvětlují jako důsledek možné vulkanické činnosti nebo světelnými odrazy např. Od nějaké družice ve vrstvách měsíčního prachu. NASA však jakoukoliv vulkanickou činnost na Měsíci vyloučila a družice, tedy ty pozemské, krouží vesmírem teprve posledních padesát let. Že by tedy přece jen mimozemšťané?