Druhá svetová vojna (3 časť)

4. července 2007 v 10:36 | hyena555 |  Svetová vojna

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

Politický vzestup
1. světová válka skončila 11. listopadu 1918, kdy bylo Německo donuceno uzavřít příměří. O dva dny později bavorský král Ludvík III. formálně podepsal svou abdikaci, a zprostil tak všechny příslušníky bavorských vojenských jednotek včetně Hitlera přísahy věrnosti. Dne 28. listopadu jej svou abdikací následoval císař Vilém II., který odešel do exilu v Holandsku již 10. listopadu 1918. To vedlo ke vzniku politického vakua, které bylo vyplněno buď krajní pravicí, nebo krajní levicí a uvedlo Německo do chaosu a obav z křehké Výmarské republiky. Již v tomto období vystoupily na politickou scénu dvě osobnosti, které mohly Hitlera případně zastínit. Prvním byl železniční zámečník Anton Drexler, neškodně vypadající obrýlený muž, který spolupracoval se stranou Vaterland (č. Vlast) během 1. světové války a po ní, jehož cílem bylo zajistit pro Německo čestní mír. V lednu 1919 Drexler spojil dvě drobné skupinky nespokojenců do DAP ( Deutsche Arbeiterpartei ). Byla to organizace bez prostředků, s výjimkou krabice na doutníky, do které se vybíraly členské příspěvky. Druhou osobností nacistického hnutí po Hitlerovi byl Ernst Röhm. Jeho charakter byl mnohem temnější. Byl to malý obtloustlý muž se zjizvenými tvářemi. Nekonformní opozičník, homosexuál, zhýralec a dobrodruh. Hnusilo se mu měšťáctví a cítil příležitost k využití zmatku, který poražené Německo zachvátil. Po válce zůstal v armádě a byl pověřen vybudováním skladišť zbraní a střeliva, která by mohla být využita skupinami monarchistů nebo nacionalistů. Dále měl pro armádu zřídit speciální politickou zpravodajskou jednotku. Adolf Hitler, který byl v té době stále ještě vrchním svobodníkem a očekával své propuštění ze služby, byl v únoru 1919 vybrán pro tuto jednotku jako osvětový důstojník. Hitler byl během školení hluboce ovlivněn nacionalismem a antisemitismem. V září jej jeho nadřízení z armádní rozvědky vyslali prověřit DAP. Na Hitlera, který byl v opozici vůči "židovským kapitalistům a marxistickému spiknutí", zapůsobily Drexlerovy názory a později zformovaly základ nacistické ideologie. Drexler v té době popsal Hitlera jako "směšného malého muže". Hitler manipuloval s čísly členské základny, aby nafoukl její velikost a důležitost. Drexlerova pozice ve straně se brzy ocitla ve stínu Hitlerovy působivé osobnosti a přesvědčivé výmluvnosti. Ani ne za rok se "směšný malý muž" stal nejvlivnější silou ve straně. Krátce nato Hitler začlenil DAP do NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei).
________________________________________________________________
DAP = č. Německá dělnická strana
NSDAP = Nacionálně-socialistická německá dělnická strana (také pol. strana Adolfa Hitlera)
Nacionalismus = myšlenkový a politický směr, který pokládá národ za základní společenskou jednotku bez zřetele na jeho třídní rozvrstvení.
Antisemitismus = rasová nenávist k Židům
Tehdy se také Ernst Röhm rozhodl Hitlera podporovat, a umožnil tak růst nacistické strany. Byl totiž náčelníkem štábu velitelství mnichovské vojenské oblasti a jeho velkou ctižádostí bylo vybudování revoluční armády, v jejímž čele by sám stál. Prostředkem k tomu se mu měla stát tajně vyzbrojená bavorská domobrana. Berlínská vláda cítila revoluci ve vzduchu, a proto rozpustila tuto a jiné vojenské skupiny, které na počátku roku 1921 vznikaly v nejrůznějších oblastech Německa. Röhmovým ambicím to udělalo škrt přes rozpočet, ale rostoucí Hitlerova strana mu poskytla další příležitost. Věřil, že Hitlera ovlivní podle svých úmyslů a pak uchvátí moc. Posílil svůj vliv na vůdce strany tím, že jej seznámil s vlivnými osobnostmi jako byli generálové Erich Ludendorf a Franz Ritter von Epp. Peníze znamenají moc a to si Hitler uvědomoval. Díky těmto osobním kontaktům rostla důvěryhodnost Hitlera a také finanční pomoc jeho straně.
Nacistická strana
1919 - 1933
Nacistická strana(NSDAP), která tak traumaticky v šesti letech plných násilí změnila tvář Evropy, měla kořeny svého vzniku v chaotických letech, jež následovala po porážce Německa v listopadu 1918. V roce 1919 založili Anton Drexler, Dietrich Eckart a Karl Harrer v Mnichově Německou dělnickou stranu(DAP). Adolf Hitler, nespokojený svobodník bývalé armády, se stal sedmým členem a přiměl v listopadu 1919 tuto malou skupinu k uspořádání srazu v pivnici mnichovského pivovaru. A právě zde tento frustrovaný umělec objevil, že má talent pro účinné veřejné projevy. Zcela si osvojil způsob, jak využít směsice nadávek proti nepřátelům, kteří zradili vojáky na frontě, strašlivých hrozeb a slibů zahrnujících odplatu i znovuzrození nového a mocného Německa. Během prosince bylo zřízeno stálé středisko a Hitler požadoval zlepšení organizace. V lednu 1920 se Hitler spojil s Drexlerem a Federem a sestavili "25 bodů¹", které jim získaly další stoupence. V dubnu 1920 změnila strana svůj název na NSDAP. To přilákalo muže jako byl Alfred Rosenberg, německý utečenec z Pobaltí, který je přezdíván "filozof nacistických idejí". Dalším byl Ernst Röhm, tvrdý militarista, který se ke straně připojil spolu s Freikorps. V prosinci se Hitler začal vyhýbat práci ve výboru staré strany a navázal kontakty s bohatšími a vlivnějšími lidmi. Ke straně se připojili Röhm, Hess, Göring nebo válečný hrdina z 1. svět. války generál Ludendorf. V roce 1921 Hitler uchvátil moc ve straně a získal i výrazné postavení v bavorském politickém dění. V dalším roce byl Hitler schopen svolat 70 000 straníků a riskovat puč.Ten však v čele s Ludendorfem a Hitlerem ztroskotal, neboť nebyl podporován armádou ani tehdejší bavorskou vládou. Nacistická strana a SA byly zakázány a Hitler uvězněn v Landsbergu. Tento puč, při němž bylo několik nacistů postříleno, dokázal využít k silné heroizaci strany a datum puče se stalo dnem oslav při pozdějších sjezdech NSDAP. Čas, který strávil v Landsbergu, využil Hitler k tomu, že Rudolfu Hessovi nadiktoval svůj politický odkaz Mein Kampf. V prosinci 1924 byl propuštěn, ale NSDAP ležela v troskách. Následující rok byl pro Hitlera krušný, protože NSDAP měla zákaz veřejných shromáždění.
_____________________________________________________________________
Freikorps = vojáci a příslušníci dobrovolných sborů
Puč = násilný politický převrat provedený malou skupinkou lidí bez podpory širokých mas
Také publikoval první díl Mein Kampfu a v Berlíně začal muž jménem Josef Goebbels protlačovat svého starého spolubojovníka Gregora Strassera. Ke konci roku však Strasser otevřeně napadl Hitlera a dokonce publikoval i nový stranický program, jež by nahradil zmíněných 25 bodů. V únoru 1926 na setkání v Bambergu odstavil Hitler Strassera a vyhrál nad Goebbelsem. V červenci se konal ve Výmaru II. sjezd strany. Mezi 5 000 uniformovanými muži bylo poprvé zavedeno vztyčení paže jako nový "německý pozdrav". Počet straníků vzrostl na 27 000 a byla vytvořena SA Hitlerova mládež (Hitlerjugent). V prosinci 1926 dosáhl počet členů NSDAP 49 000. Goebbels se stal vedoucím Berlína, města se silnou komunistickou a socialistickou minulostí a Rudolf Hess byl ustanoven tajemníkem strany. V červenci 1927 se konal první z norimberských sjezdů strany(uvádí se, že se ho zúčastnilo na 30 000 uniformovaných příslušníku SA a 70 000 straníků). V roce 1928 při volbách do Reichstagu získali nacisté 12 křesel. Počet straníků přesáhl 100 000 a organizace byla rozdělena na 34 žup(Gau), navíc se sedmi župami zahraničními, považovanými za "německé", jako Rakousko či Gdaňsk. V listopadu převzal Goebbels od Strassera úsek propagandy. Goebbels byl pozoruhodný muž, který navzdory své postižené noze, následku dětské nemoci, a navzdory svému dělnickému původu získal univerzitní stipendium. V roce 1921 mu byl na Heidelberské univerzitě udělen doktorát filozofie a jeho rezonantní hlas, řečnický talent byly pro nacistickou stranu velkým přínosem. V srpnu 1930 už získali nacisté ve volbách do Říšského směnu 107 křesel. Tím se dostali na druhé místo za SDP(Sociálně-demokratická strana Německa), která měla 143 křesel. Další strana-komunisté-měla 77 křesel. V roce 1932 byly Hitlerovy ambice jasné: v prezidentských volbách se postavil proti Hindenburgovi, polnímu maršálovi z 1. světové války, který byl uznáván mnohými Němci. Výsledek byl těsný, Hindenburg získal 49,6% a Hitler 30%. Hindenburg nebyl zvolen nadpoloviční většinou, proto se musely konat nové volby. O měsíc později byl Hindenburg znovu zvolen, navzdory faktu, ze Hitler získal více hlasů. V červnu byl kancléřem zvolen von Papen, který zrušil zákaz SA. O měsíc později získali nacisté ve volbách 230 míst, stali se tak nejsilnější stranou, ale stále neměli nadpoloviční většinu. Hitler, který byl přesvědčen, že má iniciativu ve svých rukou, žádal na prezidentovi kancléřství. Hindenburg odmítl. Nacisté se v říjnu spojili v Berlíně s komunisty ve stávce dopravců a tato demonstrace politické síly ulice připravila nacisty o důležitá křesla v listopadových volbách. Strany středu a levice zápasily o návrat k moci, ale nebyly schopny udržet si většinu pracujících. V lednu 1933 se kabinet v čele s říšských kancléřem Hitlerem, von Papenem jako vicekancléřem a třemi nacisty na ministerských křeslech domluvil. Byl to kritický rok: Hindenburg podepsal po únorovém požáru říšského sněmu dekret omezující občanská práva, bylo uvězněno mnoho komunistů, liberálů a socialistů. V krátké době souhlasili průmyslníci a finančníci s podporou nacistů jako stranou, která má šanci zachránit zemi od nepořádku. Převládalo totiž přesvědčení, že nevzdělaní nacističtí politici mohou být ovládáni a kontrolováni.
_____________________________________________________________________
Reichstag = Říšský sněm
Župa = územní správní okrsek
Nacisté však už od počátku roku prokázali, že jsou připraveni k falšování, když při vniknutí do sekretariátu komunistické strany zajistili dokumenty, které komunisty usvědčovali z plánování revoluce. V březnu 1933 se konaly poslední volby do Říšského sněmu a nacisté získali 288 křesel. Absolutní většina to nebyla, proto se spojili s 52 delegáty Hugenbergovy nacionalistické DNVP (Německá národní lidová strana) a 81 členům komunistické strany a velkému počtu socialistů bylo zabráněno v účasti na zasedání Říšského sněmu. Hitler tak získal dostatečně silnou většinu, aby mohl změnit ústavu. Za pomoci tzv. procesu usměrnění státu ustavil Třetí říši. Nacistům trvalo přes rok, než získali úplnou vládu nad Německem. Opoziční strany byly zakázány a nacisté převzali v celém Německu civilní správu, odbor i právní systém. Svou novou vládu prohlásil Hitler za Třetí říši. První říše (neboli impérium) byla Svatá říše římská, která trvala od roku 800 do jejího zrušení Napoleonem v roce 1806. Druhá říše byla Bismarckova, která trvala od roku 1871 do konce dynastie Hohenzollernů v roce 1918. Hitler se vychloubal, že Třetí říše přetrvá tisíciletí.
Na začátku 2. světové války měl tak Hitler, neúspěšný malíř a svobodník z 1. světové války, ve svých rukou úplnou moc nad silným, sjednoceným a vysoce průmyslovým státem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Lik Lik | E-mail | 29. května 2008 v 17:51 | Reagovat

Židé už 3000 let ničí národy světa!

Proto kdokoli, kdo proti nim kdy

vystupoval - je hrdina!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama