Egyptská mágia

23. července 2007 v 23:31 | hyena555 |  Mágia(egyptska, cierna,...), Taoizmus,Anjeli,...

EGYPTSKA MAGIA

V egyptské civilizaci byla magie všudypřítomná a vyskytovala se téměř na každém kroku. Magie využívali nejenom bohové, ale i lidé, od faraona až po vesničana.
Objektivní definice zní: čarování je činnost, při které je účelem způsobit následek, jehož spojení s touto činností není vysvětleno. Pokud chce člověk splnit své přání je třeba čarovné moci. Tu mají jen bozi a čarodějové. Jako sluha a pes poslouchají svého pána, tak každý člověk, dravec, had a choroba, ba i neživá věc uposlechnou hlasu mága. Čaroděj může donutit i boha k poslušnosti, zná-li jeho jméno. Znalost jména bytosti, která má být ovládnuta, i člověka, jehož nesplnitelnou touhou má čaroděj ukojit, je nutná podminka zdaru magického zákroku. Proto každý bůh tají své skutečné jméno (například jméno boha Amona znamená nepoznaný nebo skrytý) a používá jen příjmení, kterým nemůže být donucen k poslušnosti. Vzorem všech čarodějů byl sám faraon.
V 3. přechodném období vytvořili čarodějové kastu. Vzorem jim byli i bohové, kupříkladu Sutech byl považován za obávaného mága. Rovněž Thovt a Eset (řecky Isis) byli nadáni magickýcmi schopnostmi.
Nejznámějším příkladem magie je příběh o Esetě. Aby se zmocnila Reovy moci, lstí jej přinutila, aby ji prozradil své skutečné jméno a tak získala vládu nad světem, který předtím chtěl Re potrestat. K boji proti politickým i náboženským i osobním nepřátelům používali egypťané čarování s fiurkami, které byly popsány zaklínacími texty. Jména svých nepřátel psali na sošky , které pak rozbíjeli nebo probodávali jehlicemi.
Neuposlechne-li bůh ,had či choroba čarodějova rozkazu, snaží se je přiměti k splnění svého rozkazu tím, že jim líčí, jaké slasti je očekávají, splní-li jej. Tak např: v zaříkávání proti otoku volá:
"hnise, bratře krve, příteli výměšků, otče oteklin, hornoegyptský šakale! Pojď, aby ses mohl uložit, až přijdeš tam, kde jsou tvé krásné ženy, jenž si napouštějí vlasy myrhou a svá ramena kadidlem".
Další je zaříkadlo proti krokodýlům:
"Já jsem vyvolený milionu, jenž jsem vyšel z Duatu, jehož jméno není neznámo. Kdyby mé jméno bylo vysloveno na břehu řeky, vyschla by. Kdyby mé jméno bylo vysloveno na zemi, vzplanula by ohněm. Já jsem Šu, obraz Reův, jenž sedím v božském oku svého ostce. Otevře-li obyvatel vody svou tlamu, nebo pohne-li svými prackami, srazím zemi do vodní propasti, a jih se promění v sever i s celým světem.
Takové byly projevy čarodějů. Čarovná říkadla mají sama o sobě čarovnou moc, které může nabýt kdokliv, kdo si čarovné zaříkávadlo osvojí. Neumí-li číst, může je napsané na papyru smýti pivem a pivo vypít nebo je může napsané upravit v amulet a nosit na svém těle.
Pokud chce např. získat lásku ženy tomu čarodějnická kniha říká: "Armijoute, Sithani, Uthani, Ariamusi, Sobrtstr, Misisithate, jehož zrodila Tharmithat! Přiveď ....., dceru ....., z jejího domova, v němž bydlí, do kteréhokoliv domu a kamkoliv jinam, kde je ....., syn ..... Ať ho miluje, ať po něm šíleně touží, ať mu dá navždy darem své srdce!"
"Toto říkadlo napíšeš myrhovým inkoustem na proužek čistého jemného plátna, dáš jej do nové čisté svítilny, naplněné pravým olejem, a budeš ji svítiti ve svém domě od večera do rána. Získášli vlas té ženy a dáš jej do knotu, bude to velice dobé".

Kniha mrtvých

Během Nové říše se ustálila závazná podoba tzv. Knihy mrtvých (Kniha o zjevování se na světle denním). Šlo vlastně o rozsáhlou sbírku starších zaříkadel a rad známých už z textů pyramid a rakví. (upozornění: Kniha mrtvých opravdu nesloužila k oživování mrtvých ve fyzickém slova smyslu, jako tomu bylo ve filmu!) Kniha mrtvých se přikládala k mumii nebo se vkládala do zvláštní schránky, byla zapsána na papyrovém svitku a obvykle bývala bohatě ilustrována. Mrtvý (resp. jeho duše) musel projít mnoha nástrahami a použít různá zaříkadla (na oživení vešebtů, aby měl vodu a vzduch, aby se mu otevřely správné dveře atd.).
ukázka z Knihy mrtvých:
Kapitola 6.
Říkadlo pro vybídnutí vešebta, aby pracoval za člověka v říši duchů.
N. praví: "Ó vešebte, patřící mně! Až budu určen a zavolán, abych konal práce, které jsou konány mužem v říši duchů podle jeho povinnosti: odklizování nečistoty, vzdělá,vání pole, zavodňování břehů, převážení východního písku na západ, přihlas se za mne, řka: "Zde jsem!"
Dodatek:
Poslouchej jen toho, kdo tě vytvořil, neposlouchej jeho nepřítele!
Kapitola 30.
Říkadlo, aby Novo srdce se nestavělo v podzemí proti němu.
N. praví: "Ó svědomí mé, které mi patříš nyní, když jsem mrtev! Ó srdce mé, které jsi mi patřilo, dokud jsem žil na zemi! Nestav se proti mně, nesvědč proti mně a neodporuj mi před soudním sborem bohů! Nevystupuj nepřátelsky proti mně před tím, jenž váží! Ty jsi můj duch, sídlící v mém těle, ochránce, jenž ve zdraví udržuje mé tělo. Až vstoupíš do krásného místa, k němuž oba pospícháme; nezneucti mého jména před dvořanstvem velkého boha, pána západní říše!"
"Vy, kteří máte zakročovati proti lidem, nepozastavujte se! Mé dobré jméno jest dobré pro sluch, takže radost z něho budou míti soudci. Nezlobte se! Nevypovídejte lživě proti mně a stranicky pro boha před velkým bohem, pánem západní říše!"
"Pohled', jak jsi nyní vznešený, když jsi byl uznán za spravedlivého!"

Má se odříkati nad skarabem z ………. zasazeným do zlata s obrubou ze stříbra a má se pověsiti zářícímu duchu na krk.
Nalezeno bylo toto říkadlo ve velkém Chmunu pod nohama Jeho Veličenstva, tohoto vznešeného boha, napsané na majolikové desce samotným bohem za Jeho Veličenstva, krále Horního i Dolního Egypta Menkovrea ospravedlněného od královského prince Hardedefa, jenž je našel, když cestoval, vykonávaje revisi chrámů.
Kapitola 125.
Říkadlo pro vstup do síně obou pravd.
I
Co má N. říkati při vstupu do síně obou pravd, aby byl zbaven všech hříchů, kterých se dopustil, a aby směl patřiti v tváře bohů.
N. praví: "Bud' pozdraven, velký bože, pane obou pravd! Přišel jsem k tobě, můj pane, byv přiveden, abych spatřil tvou krásu. Znám tebe, znám jména čtyřiceti dvou bohů, kteří jsou s tebou v této síni obou pravd, živíce se hříšníky a pijíce jejich krev v den zúčtování před Vennofrem. Hled', přicházím dnes k tobě, přináším spravedlnost a zaháním hříchy.
Nezhřešil jsem proti lidem. Neporážel jsem dobytka určeného k oběti. Nezpůsobil jsem škody na místech posvátných. Neznal jsem ničemnosti a nedopustil jsem se nepoctivosti. Nechoval jsem nevážnosti k bohu. Nepohrdal jsem chudými. Nepřipravil jsem nájemce o jeho majetek. Nečinil jsem nic, co se oškliví bohům. Neočernil jsem člověka u jeho nadřízeného. Nenechal jsem nikoho hladověti. Nerozplakal jsem nikoho. Nezabil jsem nikoho ani jsem nedal rozkazu k vraždě. Nezpůsobil jsem nikomu bolestí. Nezmenšil jsem dávky potravin do chrámů. Nezadržel jsem obětního chleba bohům. Neodňal jsem obětních koláčů zářícím duchům. Neznásilnil jsem ženy. Nebyl jsem necudný. Neporušoval jsem obilní míry. Nezkracoval jsem lokte. Neporušil jsem polní výměry. Nezatěžoval jsem vahadlo váh. Neodnímal jsem kojencům mléka od úst. Neodháněl jsem dobytka od jeho píce. Nechytal jsem do sítě ptáků v bažinách bohů. Nechytal jsem ryb v jejich vodách. Nezabraňoval jsem vodě téci v její čas a nestavěl jsem hrází v cestu tekoucí vodě. Neuhasil jsem ohně v jeho času. Nepřekračoval jsem času, určeného mi pro příjem obětního masa. Nezadržel jsem dobytka, určeného chrámu. Nezkracoval jsem boha o jeho příjmy.
Jsem čist! Jsem čist! Jsem čist! Jsem čist! Má čistota jest čistota velkého ptáka ohniváka z Henennisutu, protože jsem byl nosem pána dechu, jenž na živu udržuje všecky lidi v den vyplnění božského oka v Onu posledního dne druhého měsíce doby pučení před pánem této země. Viděl jsem vyplnění božského oka v Onu a proto se mi nestane nic zlého v této zemi, v síni obou pravd, neboť znám jména těchto bohů, kteří jsou zde."
"Ó kráčející dlouhými kroky, jenž jsi přišel z Onu! Nedopustil jsem se hříchu."
"Ó Mající oheň ve svém náručí, jenž jsi přišel z Cheriohu! Neloupil jsem."
"Ó Nosatče, jenž jsi přišel z Chmunu! Nebyl jsem lakomý."
"Ó Jenž pohlcuješ stíny, jenž jsi přišel z jeskyně! Nekradl jsem."
"Ó ty Strašlivého obličeje, jenž jsi přišel ze Sokarova sídla! Nezabil jsem člověka."
"Ó páre lvů, jenž jsi přišel z nebe! Nezmenšil jsem obilní míry."
"Ó ty, Jehož oči probodávají, jenž jsi přišel z Chemu! Nedopustil jsem se podvodu."
"Ó Plameni, jenž jsi přišel, obcházeje kolem! Neodcizil jsem majetku boha."
"Ó Drtiči kostí, jenž jsi přišel z Henennesutu! Nelhal jsem."
"Ó Paliči, jenž jsi přišel z Domu ducha Ptahova! Neukradl jsem pokrmu."
"Ó Obyvateli jeskyně, jenž jsi přišel ze západu! Neproklínal jsem."
"Ó Bělozubý, jenž jsi přišel ze Země jezerní! Neprohřešil jsem se ničím."
"Ó Krvežroute, jenž jsi přišel z popraviště! Neporazil jsem býka, patřícího bohu."
"Ó Žroute vnitřností, jenž jsi přišel od soudu třiceti! Nelichvařil jsem."
"Ó Pane pravdy, jenž jsi přišel ze sídla obou pravd! Nedopustil jsem se polního pychu."
"Ó Svůdce, jenž jsi přišel z Bastu! Nevyzvídal jsem o nikom v jeho domě."
"Ó Bledý, jenž jsi přišel z Onu! Nebyl jsem mluvkou."
"Ó Zlovolný, jenž jsi přišel z Usirova kraje! Nepřel jsem se o nic, co mi nepatřilo."
"Ó ty Jenž bys měl býti upražen, jenž jsi přišel z popraviště! Nesouložil jsem s ženou, mající manžela."
"Ó ty Jenž se díváš, co si kdo odnáší, jenž jsi přišel z Domu Minova! Nebyl jsem necudný."
"Ó Nejvyšší Nejstarší, jenž jsi přišel z kraje Datlových palem! Nešířil jsem strachu."
"Ó Bořiči staveb, jenž jsi přišel z . . . . . . . . . . . . . kraje! Neprohřešil jsem se ničím."
"Ó ty, Jenž odnímáš řeč, jenž jsi přišel z Velikého místa! Nebyl jsem vášnivý."
"Ó děcko, jež jsi přišlo z Onského kraje! Nebyl jsem hluchý k hlasu pravdy."
"Ó Hlasateli, jenž jsi přišel z Vesetského kraje! Nepobuřoval jsem."
"Ó Bastský, jenž jsi přišel ze svatyně Sokarovy! Nepřimhuřoval jsem očí!"
"Ó ty Jehož obličej jest obrácen nazad, jenž jsi přišel z doupěte odporu! Neposkvrnil jsem sebe sama, nesouložil jsem s mužem."
"Ó ty Jehož nohy jsou ohnivé, jenž jsi přišel z temnot! Neužíral jsem svého srdce."
"Ó Šiřiteli tmy, jenž jsi přišel z tmy! Nepřel jsem se."
"Ó ty Jenž odnášíš svou obět', jenž jsi přišel ze Saje! Nebyl jsem násilnický."
"Ó Pane obličejů, jenž jsi přišel ze Zeftu! Nebyl jsem ukvapený."
"Ó udavači, jenž jsi přišel z Cini! Nevzpíral jsem se svému svědomí, nesnažil jsem se uchlácholiti boha."
"Ó Rohatý, jenž jsi přišel ze Siovtu! Netlachal jsem."
"Ó Nefertume, jenž jsi přišel z Domu Ptahova ducha! Jsem bez hříchu ; neučinil jsem nic zlého."
"Ó ty Jenž neponecháváš zbytku, jenž jsi přišel ze Zedu! Nehaněl jsem krále."
"Ó ty Jenž činíš, co si přeješ, jenž jsi přišel z Cobu! Nekladl jsem překážek tekoucí vodě."
"Ó Hudebníku, jenž jsi přišel z pravodstva! Nekřičel jsem příliš."
"Ó ty Jenž popřáváš zdar lidstvu, jenž jsi přišel ze svého domu! Nehaněl jsem boha."
"Ó ty Jenž chystáš dobro, jenž jsi přišel z kraje Harpuny! Nepůsobil jsem otoků."
"Ó Poutateli duchů, jenž jsi přišel z Města! Nevypínal jsem se nad svůj stav."
"Ó ty Jenž máš nádhernou hlavu, jenž jsi přišel z díry! Nebyla větší moje spotřeba než postačoval můj majetek."
"Ó ty Jenž odnášíš svůj podíl, jenž jsi přišel z podzemí! Nezdržoval jsem boha ve svém městě."

Kapitola 154.
Říkadlo, aby mrtvola nepodlehla zkáze v podzemí.
N. praví: "Bud' veleben, můj otče Usire! Přišel jsem, abys dal neporušenost tomuto mému tělu, aby nepodlehla zkáze tato mrtvola. Jsem dokonalý jako tento můj otec Cheprer, jenž jest jako já, a nepodléhá zkáze.
Pojd' sem a učiň silným můj dech, pane dechu, jenž povznášíš ty, kteří jsou jako ty. Trvám tebou, protože jsi ze mne vytvořil pána rakve, a necháváš mě vstoupiti do země věčnosti jako ty, které jsi stvořil společně se svým otcem Atumem, jehož tělo nepodléhá zkáze, protože jest nezničitelný.
Nečiním nic, čeho ty nenávidíš. Nuže, at' miluje mě tvůj duch a neopouští mne! Přijmi mě do svého průvodu, abych neshnil, což jest osud, který jsi určil každému bohu a každé bohyni, každému zvířeti i každému plazu, jenž podlehne zkáze, když odejde duše po jeho smrti. Když mu odejde, on propadá zkáze: hnije, všecky jeho obvazy zetlívají, jeho údy se rozpadávají, kosti měknou a maso se mění v hnilobný mok, vydává hnilobný zápach a hemží se červy.
Červi však zahynou a on nepodlehne zkáze pomocí oka Švova a nezahyne, at' si je to kterýkoli bůh nebo kterákoli bohyně, jakýkoli pták nebo jakákoli ryba, jakýkoli had nebo jakýkoli červ nebo kterékoli zvíře, když vložíš oko Švovo na jeho tělo. Červi tě znají a strach z tebe je děsí. A tak každý člověk a zrovna tak cokoli jiného, co zemře, at' je to jakékoli zvíře, jakýkoli pták, jakákoli ryba, jakýkoli had nebo jakýkoli červ žije, když zemře.
Dej, at' zmizí ohavnost, kterou způsobili červi, a nenech je přicházeti na mne, když se objeví! Nevydávej mne v ruce tohoto vraha, který jest ve své ......... , usekávajícího údy, dávajícího shníti tomu, co jest skryto, ničícího četné mrtvoly, a živícího se vražděním! Žiji, vykonávaje tvé rozkazy. Nevydávej mě do jeho prstů, at' nenabude moci nade mnou, nebot' jsem pod tvou svrchovaností, pane bohů.
Bud' veleben, můj otče Usire, jenž máš své údy, nehniješ, nečervavíš, nejsi roznášen, nezapácháš, nesetlíváš, nerozlézáš se červy. Jsem Cheprer, moje tělo potrvá na věky. Nehniji, nepráchnivím, nesetlívám, nepropadám zkáze pomocí oka Švova.
Jsem! Jsem! Žiji! Žiji! Jsem zdráv! Jsem zdráv! Probudil jsem se, jsa spokojen, neboť nejsem shnilý, nejsem zkažen hnilobným mokem, není porušen můj obal z jemného plátna, nejsem zkomolen, nejsou vyhnilé mé oči, nevytekly mé uši, má hlava není oddělena od mého trupu, nebyl mi vytržen jazyk, není ostříhán můj vlas, není vytrháno mé obočí, nebylo na mně spácháno nic zlého. Má mrtvola trvá, nejsouc porušena, nepodléhajíc zkáze v této zemi na věky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 viktorcik viktorcik | E-mail | 9. srpna 2007 v 9:34 | Reagovat

Very good

2 kardamonqa kardamonqa | 9. srpna 2007 v 9:51 | Reagovat

no celkom zaujimava stranka, ale trochu mi vadi, ze ked si vyberiem nejaku temu, vzdy ma to hodi na zaciatok na uvodny obrazok a musim si to odrolovat nizsie...pokazde. ale este sa tu zastavim, ked budem mat viac casu na citanie.

3 hyena555 hyena555 | E-mail | Web | 9. srpna 2007 v 9:55 | Reagovat

asi budem musiet zmenit obrazok na mensi ...:ˇ)

4 beata beata | E-mail | 10. srpna 2007 v 9:29 | Reagovat

tiez ma dost irituje ten velky obrazok na zaciatku. objavi sa nech kliknem na hocico.

5 hyena555 hyena555 | E-mail | Web | 10. srpna 2007 v 9:39 | Reagovat

hehe konecne niekto kto vie pouzit aj slusnu nadavku  =ˇ)

skusim s tym nieco urobit...

6 hyena555 hyena555 | E-mail | Web | 12. srpna 2007 v 23:28 | Reagovat

tak uz to je zmensene a upravene... ake to je ?? je to uz dobreee ?

7 fhxwneqp fhxwneqp | E-mail | Web | 15. května 2009 v 11:19 | Reagovat

uZAGoa  <a href="http://fmyloarubdvp.com/">fmyloarubdvp</a>, [url=http://vwbgsndjgybg.com/]vwbgsndjgybg[/url], [link=http://xvwmrhkxuzpu.com/]xvwmrhkxuzpu[/link], http://znuoogzhixoy.com/

8 eeishhwf eeishhwf | E-mail | Web | 5. června 2009 v 10:13 | Reagovat

1ttd2D  <a href="http://xzdnxqpimowi.com/">xzdnxqpimowi</a>, [url=http://allvdhwwtrch.com/]allvdhwwtrch[/url], [link=http://zuyocziadmkn.com/]zuyocziadmkn[/link], http://vagwizvzykgf.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama